Публично състезание с предмет:

Избор на посредник между Община Сливен и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по разплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране

Решение за откриване на процедурата [ Размер на файла: 146.98kB ]

Обявление [ Размер на файла: 197.52kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 375.17kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 143.90kB ]

Oбразци [ Размер на файла: 98.50kB ]

еЕЕДОП [ Размер на файла: 89.04kB ]

Проект на договор /Приложение № 5/ [ Размер на файла: 212.18kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 1.18MB ]

Дата на публикуване: 23.01.2020 г., 16:58:04 ч.
Срок на получаване на офертите: 14.02.2020 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 16:38:05, размер на файла: 140.26kB ]

Приложение към Разяснения по документацията (1) - Ценово предложение /Приложение № 3/
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 16:38:13, размер на файла: 44.46kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 16:38:19, размер на файла: 119.18kB ]

Приложение към Разяснения по документацията (2) - Ценово предложение /Приложение № 3/
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2020 г., 16:38:26, размер на файла: 44.46kB ]


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 16:55:03, размер на файла: 142.49kB ]

Протокол № 2 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 16:55:08, размер на файла: 88.20kB ]

Решение за прекратяване на процедурата
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 16:55:14, размер на файла: 127.10kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 01 април 2020 г., 15:05:17, размер на файла: 171.51kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0003

Достъпност