Публично състезание с предмет:

Поддръжка и ремонт на общинска пътна мрежа на Община Сливен

Решение за откриване на процедурата [ Размер на файла: 145.21kB ]

Обявление [ Размер на файла: 195.34kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 372.93kB ]

Технически спецификации [ Размер на файла: 87.86kB ]

Методика за оценка [ Размер на файла: 117.25kB ]

Образци [ Размер на файла: 72.92kB ]

еЕЕДОП [ Размер на файла: 89.51kB ]

Проект на договор /Приложение № 5/ [ Размер на файла: 136.88kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 1.14MB ]

Дата на публикуване: 10.03.2020 г., 16:59:32 ч.
Срок на получаване на офертите: 31.03.2020 г., 17:00 ч.


Съобщение във връзка с отваряне на ценови предложения
[ Дата на публикуване: 21 юли 2020 г., 16:37:00, размер на файла: 57.02kB ]

Протокол № 1 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 24 юли 2020 г., 15:51:09, размер на файла: 243.45kB ]

Протокол № 2 от заседанията на комисията
[ Дата на публикуване: 24 юли 2020 г., 15:51:15, размер на файла: 168.58kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 24 юли 2020 г., 15:51:20, размер на файла: 128.28kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 21 август 2020 г., 16:54:15, размер на файла: 2.64MB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 21 август 2020 г., 16:54:32, размер на файла: 171.81kB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 13 юли 2022 г., 16:29:03, размер на файла: 360.10kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 13 юли 2022 г., 16:29:08, размер на файла: 27.39kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0006

Достъпност