Публично състезание с предмет:

Закупуване на специализирано транспортно средство за нуждите на ЦОП и ДЦПДТМУТС по проект BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Решение за откриване на процедура [ Размер на файла: 145.90kB ]

Обявление [ Размер на файла: 185.34kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 746.70kB ]

Технически спецификации /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 278.06kB ]

Образци [ Размер на файла: 165.56kB ]

еЕЕДОП [ Размер на файла: 84.93kB ]

Проект на договор /Образец № 4/ [ Размер на файла: 666.79kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 2.01MB ]

Дата на публикуване: 30.04.2020 г., 16:22:17 ч.
Срок на получаване на офертите: 22.05.2020 г., 17:00 ч.


Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 29 май 2020 г., 16:39:53, размер на файла: 119.25kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 29 май 2020 г., 16:39:59, размер на файла: 130.50kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 14 юли 2020 г., 10:35:37, размер на файла: 1.21MB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 14 юли 2020 г., 10:35:44, размер на файла: 172.81kB ]

Обявление за приключване на договора
[ Дата на публикуване: 02 април 2021 г., 10:15:28, размер на файла: 195.12kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0012

Достъпност