Публично състезание с предмет:

Доставка на компютърна техника

Решение за откриване на процедура
[ Дата на публикуване: 11 юни 2020 г., 14:13:01, размер на файла: 144.51kB ]

Обявление
[ Дата на публикуване: 11 юни 2020 г., 14:13:07, размер на файла: 187.33kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 11 юни 2020 г., 14:13:12, размер на файла: 230.52kB ]

Технически спецификации
[ Дата на публикуване: 11 юни 2020 г., 14:13:17, размер на файла: 79.40kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 11 юни 2020 г., 14:13:22, размер на файла: 115.60kB ]

еЕЕДОП
[ Дата на публикуване: 11 юни 2020 г., 14:13:27, размер на файла: 83.95kB ]

Проект на договор /Образец № 4/
[ Дата на публикуване: 11 юни 2020 г., 14:13:31, размер на файла: 168.90kB ]

Пакет документи
[ Дата на публикуване: 11 юни 2020 г., 14:13:36, размер на файла: 971.73kB ]

Дата на публикуване: 11.06.2020 г., 14:12:00 ч.
Срок на получаване на офертите: 02.07.2020 г., 17:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 26 юни 2020 г., 16:45:42, размер на файла: 120.72kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 29 юни 2020 г., 16:59:00, размер на файла: 120.07kB ]


Съобщение във връзка с отварянето на офертите
[ Дата на публикуване: 02 юли 2020 г., 16:46:34, размер на файла: 111.19kB ]

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
[ Дата на публикуване: 03 юли 2020 г., 16:00:17, размер на файла: 154.48kB ]

Протокол № 1 от дейността на комисията
[ Дата на публикуване: 15 юли 2020 г., 16:21:38, размер на файла: 91.63kB ]

Решение за класиране на участниците
[ Дата на публикуване: 15 юли 2020 г., 16:21:49, размер на файла: 125.66kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 17 август 2020 г., 16:37:07, размер на файла: 459.25kB ]

Обявление за възложена поръчка
[ Дата на публикуване: 17 август 2020 г., 16:37:32, размер на файла: 170.91kB ]

Обявление за приключване на договор
[ Дата на публикуване: 01 април 2021 г., 13:58:08, размер на файла: 192.90kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата и Обявлението за поръчката са публикувани на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2020-0013

Достъпност