Публични покани с предмет:

Зимно поддържане и снегопочистване на улични платна, тротоари и територии за обществено ползване в гр. Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 146.48kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 169.27kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 109.74kB ]
Приложение № 1.1 [ Размер на файла: 480.88kB ]
Приложение № 1.2 [ Размер на файла: 76.35kB ]
Проект на договор /Образец № 8/ [ Размер на файла: 104.73kB ]
Приложение № 1 към Проект на договор /Образец № 8/ [ Размер на файла: 36.31kB ]
Приложение № 2 към Проект на договор /Образец № 8/ [ Размер на файла: 44.14kB ]
Образци [ Размер на файла: 63.92kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.11MB ]
Дата на публикуване: 28.10.2014 г., 16:57:51 ч. 
Срок за получаване на офертите: 06.11.2014 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 17 ноември 2014 г., 10:36:05, размер на файла: 20.06kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9035271

Достъпност