Публични покани с предмет:

„Закупуване и доставка на нови съдове за твърди битови отпадъци в Община Сливен”, по три обособени позиции

Публична покана [ Размер на файла: 149.18kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 192.17kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 62.86kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 86.72kB ]
Образци [ Размер на файла: 58.42kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 518.47kB ]
Дата на публикуване: 07.04.2015 г., 16:59:03 ч. 
Срок за получаване на офертите: 20.04.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 21 май 2015 година, 14:05:16, размер на файла: 102.50kB ]


Съобщение:
За обществена поръчка с предмет: “Закупуване и доставка на нови съдове за твърди битови отпадъци в Община Сливен”, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Нови пластмасови кофи за твърди битови отпадъци с вместимост 240 литра”; Обособена позиция № 2 - „Нови пластмасови кофи за твърди битови отпадъци с вместимост 120 литра”; Обособена позиция № 3 - „Метални кошчета за отпадъци” няма да бъдат сключени договори.


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9040611

Достъпност