Публични покани с предмет:

„Избор на изпълнител на СМР на обект „Площад „Хаджи Димитър” - запад” – допълнителен обект по проект BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развтие” 2007 – 2013 г.

Публична покана [ Размер на файла: 153.32kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 651.70kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 49.15kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 821.71kB ]
Работен проект [ Размер на файла: 13.93MB ]
Образци [ Размер на файла: 769.41kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 15.46MB ] 
Дата на публикуване: 14.05.2015 г., 15:50:12 ч.
Срок за получаване на офертите: 25.05.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 26 май 2015 г., 18:24:34, размер на файла: 114.04kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 02 юни 2015 г., 13:20:02, размер на файла: 1.16MB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 10 декември 2015 г., 14:57:11, размер на файла: 29.44kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9041734

Достъпност