Публични покани с предмет:

Основен ремонт сгради - общинска собственост и прилежащите им площи и съоръжения за детски градини и ОДЗ (в т.ч и изпълнение на дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и кухненски блокове) – ремонт сграда ЦДГ „Ралица”, с. Злати войвода, Община Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 178.34kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 122.99kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 61.05kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 80.09kB ]
Образци [ Размер на файла: 61.82kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 486.43kB ]
Дата на публикуване: 02.07.2015 г., 18:21:50 ч.
Срок за получаване на офертите: 13.07.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 23 юли 2015 г., 11:58:53, размер на файла: 107.31kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 07 август 2015 г., 09:42:44, размер на файла: 270.10kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9043446

Достъпност