Публични покани с предмет:

Консултантска услуга – строителен надзор, на обект: „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, Община Сливен, II-ри етап”

Публична покана [ Размер на файла: 154.35kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 751.06kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 292.96kB ]
Количествена сметка /Приложение № 2/ [ Размер на файла: 86.37kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 416.01kB ]
Инвестиционен проект [ Размер на файла: 20.34MB ]
Образци [ Размер на файла: 1.70MB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 23.19MB ]
Дата на публикуване: 07.08.2015 г., 17:20:55 ч.
Срок за получаване на офертите: 18.08.2015 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 04 септември 2015 г., 15:07:25, размер на файла: 196.24kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2015 г., 11:17:25, размер на файла: 1.83MB ]
Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 14 януари 2016 г., 16:37:03, размер на файла: 27.28kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9044660

Достъпност