Публични покани с предмет:

„Доставка на компютърна техника, принтери и аудиовизуални устройства” по проект BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи”

Публична покана [ Размер на файла: 188.42kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 210.37kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 144.50kB ]
Проект на договор /Образец № 10/ [ Размер на файла: 212.00kB ]
Образци [ Размер на файла: 573.13kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 1.27MB ]
Дата на публикуване: 12.08.2015 г., 16:26:17 ч.
Срок за получаване на офертите: 21.08.2015 г., 16:00 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Разяснения по документацията
[ Дата на публикуване: 18.08.2015 г., 16:13:22, размер на файла: 41.11kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 31 август 2015 г., 14:25:59, размер на файла: 112.30kB ]


Съобщение:
За обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника, принтери и аудиовизуални устройства” по проект BG06-221 „Творческо пространство за малки и големи” няма да бъдe сключен договор.
Обществената поръчка ще бъде възложена отново по реда на Глава осма „а” от ЗОП – Възлагане на обществени поръчки чрез Публична покана.


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9044791

Достъпност