Публични покани с предмет:

Изпълнение на СМР за изграждане на вътрешно квартални улици между кв. 468, кв. 469, кв. 470 и кв. 471 по плана на кв. Даме Груев, гр. Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 154.38kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 222.90kB ]
Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 47.52kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 79.79kB ]
Проекто-сметна документация [ Размер на файла: 7.14MB ]
Образци [ Размер на файла: 72.76kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 7.68MB ]
Дата на публикуване: 17.09.2015 г., 17:29:15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл. 9а, ал. 5, т. 1 от ППЗОП Публичната покана е оттеглена, на 23.09.2015 г. Действията по възлагане на поръчката се преустановяват след датата на оттегляне - 23.09.2015 г.


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9046056

Достъпност