Публични покани с предмет:

Доставка на преносим компютър и скенери по проект „Интегриран проект за социално включване на ромите и другите уязвими групи в Сливен” финансиран по Договор от 23.06.2015г. между Федералния съвет на Швейцария, представляван от ШАРС и МТСП и Община Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 154.03kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 410.81kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 224.95kB ]
Проект на договор /Образец № 10/ [ Размер на файла: 384.17kB ]
Образци [ Размер на файла: 1.38MB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 2.05MB ]
Дата на публикуване: 09.12.2015 г., 14:54:04 ч.
Срок за получаване на офертите: 17.12.2015 г., 16:00 ч.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 16.12.2015 г., 16:37:36, размер на файла: 71.33kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 23.12.2015 г., 10:17:00, размер на файла: 97.10kB ]
Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 12.01.2016 г., 09:02:33, размер на файла: 573.45kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9048776

Достъпност