Публични покани с предмет:

Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен, структурните й звена и проекти финансирани от ЕС

Публична покана [ Размер на файла: 149.06kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 277.59kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 132.00kB ]
Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 88.44kB ]
Образци [ Размер на файла: 94.23kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 698.32kB ]
Дата на публикуване: 29.02.2016 г., 15:52:08 ч.
Срок за получаване на офертите: 10.03.2016 г., 16:00 ч.


СЪОБЩЕНИЕ: Навсякъде в документацията за участие, Техническата спецификация – Приложение № 1 и образците на документи след всеки лекарствен продукт или санитарно-хигиенен материал се добавя и следва да се чете „или еквивалент”.

СЪОБЩЕНИЕ: Възлагането на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен, структурните й звена и проекти финансирани от ЕС” е преустановено.

Обществената поръчка ще бъде възложена отново по реда на Глава осма „а” от ЗОП - Възлагане на обществени поръчки чрез Публична покана.


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9050871

Достъпност