Публични покани с предмет:

„Изработване и доставка на материали за публичност и информация, изготвяне на публикации и организиране на информационни събития” по Проект BG05M9OP001-2.002-0206-C001 „Подкрепа и разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен социален патронаж, град Сливен” по две обособени позиции

Публична покана [ Размер на файла: 180.18kB ]
Документация за участие [ Размер на файла: 485.73kB ]
Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 257.18kB ]
Проект на договор /Образец № 10/ [ Размер на файла: 410.13kB ]
Проект на договор /Образец № 11/ [ Размер на файла: 354.18kB ]
Образци [ Размер на файла: 1.35MB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 2.89MB ] 
Дата на публикуване: 12.04.2016 г., 15:36:14 ч.
Срок за получаване на офертите: 21.04.2016 г., 16:00 ч.


Протокол
[ Дата на публикуване: 05 май 2016 г., 10:56:09, размер на файла: 127.83kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 31 май 2016 г., 14:12:49, размер на файла: 835.44kB ]
Договор и приложения - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 13 юни 2016 г., 14:59:37, размер на файла: 623.48kB ]
Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП 9052513

Достъпност