Обявления по ЗОП с предмет:

Строително монтажни работи по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в четири обекта от образователната инфраструктура на гр. Сливен” - Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”, Спортно училище „Димитър Рохов”, Детска ясла № 12 и Детска ясла № 13 във връзка с изпълнение на договор на Община Сливен: BG161PO001/1.1-09/2010/007, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 13 септември 2012 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 14 септември 2012 г. от 14.30 часа в зала № 19 на Общинска администрация – Сливен

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително монтажни работи по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в четири обекта от образователната инфраструктура на гр. Сливен” - Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”, Спортно училище „Димитър Рохов”, Детска ясла № 12 и Детска ясла № 13 във връзка с изпълнение на договор на Община Сливен: BG161PO001/1.1-09/2010/007, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, открита с Решение РД 15-867 от 20.06.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Съобщение във връзка с отваряне на оферти [ Дата на публикуване - 23 юли 2012 година ]

На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 24.07.2012 г. от 11.00 часа в зала № 19 на Общинска администрация

ще бъдат отворени офертите по процедура: „Строително монтажни работи по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в четири обекта от образователната инфраструктура на гр. Сливен” - Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”, Спортно училище „Димитър Рохов”, Детска ясла № 12 и Детска ясла № 13 във връзка с изпълнение на договор на Община Сливен: BG161PO001/1.1-09/2010/007, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, открита с решение № РД 15-867 от 20.06.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

С Решение № РД - 15-976/13.07.2012 г. на Възложителя се променят:

Срок за подаване на оферти от 16.07.2012 в 17:00 часа се променя на 23.07.2012 г. в 16:00 часа.

Дата и време на отваряне на офертите се променя от 17.07.2012 г. в 11:00 часа на 24.07.2012 г. в 11:00 часа.

Мотиви за удължаване на обявените срокове: На 13.07.2012 г. е постъпила молба от фирма закупила документация за участие в срок. Мотивираната молба посочва: "Поради сложността на поръчката, големият обем от предвидените СМР и поради факта на отдалеченост на обектите от седалището на фирмата и предвид необходимостта от обстоен анализ и професионална оценка от специалисти и технически лица, молим за удължаване на срока за подаване на офертите".

На освонание чл. 27а, ал. 8 Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове когато се установи, че първоначално определения срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение.


Обръщаме внимание на закупуващите документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, че ал. 7 на чл. 7 от Закона за счетоводството еднозначно определя:

„При стопански операции, отнасящи се до задължения към бюджетни предприятия, възникнали на основание и по реда на нормативен акт, първичният счетоводен документ по ал. 1 е съответният платежен документ за извършено плащане”.

В тази връзка първичен счетоводен документ за закупуване на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки с възложител Община Сливен при плащане по банков път е съответния платежен документ за извършване на плащането.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (3) [ Дата на публикуване - 09 юли 2012 година ]

ДО
ЗАКУПИЛИТЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ИЗХ. № 4704-1878(1)/09.07.2012

Р А З Я С Н Е Н И Я

Относно: Обществена поръчка за определяне на изпълнител на „Строително монтажни работи по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в четири обекта от образователната инфраструктура на гр. Сливен – Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”, Спортно училище „Димитър Рохов”, Детска ясла № 12 и Детска ясла № 13 във връзка с изпълнение на Договор на Община Сливен BG161PO001/1.1-09/2010/007, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”

ВЪПРОС: Никъде в Обявлението или другите елементи от тръжната документация, включително „Указания за подготовка на офертата”, част „Предложение за изпълнение на поръчката/техническа оферта/Плик №2”, както и в „Методика за оценка на офертите”, Възложителят не е обявил и посочил видовете СМР, чиито гаранционни срокове ще бъдат оценявани. Тази информация не е посочена в Приложение №13 „Техническа оферта”, където тези гаранционни срокове трябва да бъдат предложени от участника и съответно оценени, съгласно одобрената от Възложителя „Методика за оценка на офертите”. Изхождайки от тези обстоятелства , моля да дадете указания и конкретизирате волята на Възложителя по отношение на гаранционните срокове, за да бъдат поставени всички участници при равни условия.

1.1. Гаранционните срокове от кои видове СМР ще бъдат оценявани, съгласно одобрената от Възложителя Методика за оценка и класиране на офертите? Тоест, за кои видове СМР участниците трябва да предложат гаранционни срокове в Техническата си оферта /Приложение №13/, които в последствие ще бъдат оценявани?

Видовете СМР, Чийто гаранционни срокове ще бъдат оценявани, трябва да бъдат предварително обявени и изрично зададени от Възложителя, за да бъдат еднакви за всички участници. Респективно всички участници трябва да бъдат поставени при равни условия. В противен случай би се нарушил основния принцип на ЗОП за равнопоставеност на участниците и освен това ще бъде невъзможно прилагането на Методиката за оценка на офертите по този показател „Гаранционни срокове” /Б2/, тъй като участниците по своя преценка ще трябва да определят вида и броя на СМР, за които да предлагат гаранционни срокове.

1.2. По какъв начин предложените от участника гаранционни срокове за видовете СМР трябва да бъдат описани в Приложение №13 „Техническа оферта”? Възложителят изрично е указал, че образците на приложенията трябва да бъдат стриктно спазвани от участниците. В Приложение №13 „Техническа оферта”, т. 3, не е дадена възможност за изброяване на видовете СМР и посочване на предложените гаранционни срокове за всеки отделен вид СМР. По начина, по който е изготвено приложението, и поради липса на каквито и да е било други указания или предварително обявени условия се разбира, че участниците трябва да предложат един гаранционен срок за всички видове СМР. Това е недопустимо, защото различните видове СМР имат различни гаранционни срокове, съобразно своя характер и същност, включително и в Наредба №2/31.07.2003 г. Тоест, подобно изискване противоречи на нормативната уредба и логика в строителството.

1.3. По какъв начин ще бъде приложена Методиката за оценка и класиране на участниците по технически показател „Гаранционен срок” /Б2/, с относителна тежест в „Технически показател” /Б/ - 40 т.?

Съгласно одобрената от Възложителя „Методика за оценка на офертите”, оценката по технически показател „Гаранционни срокове” /Б2/ се извършва на база един гаранционен срок, предложен от участниците. Видно от изложеното в т. 1.2 участниците не могат да предложат един гаранционен срок за всички видове СМР, защото това противоречи на нормативната уредба и логика в строителството. След уточняване от Ваша страна на волята на Възложителя относно видовете СМР, за които участниците следва да предложат гаранционни срокове подлежащи на оценяване, ще възникне обективна необходимост от оценяване на няколко на брой гаранционни срокове. Това на практика не би било възможно чрез одобрената методология и формула за оценка на показателя „Гаранционни срокове” /Б2/, поне имайки предвид краткото описание в тръжната документация. Моля, аз допълнителни пояснения и конкретика?

ОТГОВОР: Строително-монтажните работи, обект на възлагане по настоящата поръчка попадат изцяло в обхвата на посочените в т.т. 3, 4 и 5 на чл. 20, ал. 4 на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. За всички предвидени СМР по настоящата поръчка минималният гаранционен срок е определен нормативно на 5 години, тоест той е еднакъв за всички тях.

Възложителят не е конкретизирал гаранционния срок на кои конкретно СМР ще бъдат оценявани, следователно на оценяване подлежи един гаранционен срок за целия обем на поръчката по съответната обособена позиция. Тъй като, както беше посочено, съгласно т.т. 3, 4 и 5 на чл. 20, ал. 4 на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. нормативно определените минимални гаранционни срокове за всички СМР са еднакви, а именно пет години, участникът следва да оферира един гаранционен срок за съответната обособена позиция, използвайки образеца Приложение № 13. Това условие се изпълнява от всички участници, тоест те са равнопоставени. Обръщаме Ви внимание също така на факта, че в Методиката за оценка е записано: „Забележка: участниците не следва да предлагат гаранционен срок на извършените СМР по-кратък от нормативно определените по Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като максималният гаранционен срок на извършените СМР не може да надвишава повече от два пъти посочения минимален срок в Наредба №2”. Предлаганият от участник гаранционен срок, следователно, може да бъде единствено в интервала между 5 и 10 години.

ВЪПРОС: Моля да поясните, от кого трябва да бъдат подписани професионалните автобиографии на лицата от инженеро-техническия състав - от самите лица или от представляващия фирмата?

ОТГОВОР: Професионалните автобиографии на лицата от инженеро-техническия състав трябва да бъдат подписани от самите лица, а не от представляващия фирмата.

ВЪПРОС: В Обявлението за откриване на обществената поръчка, раздел Ш.2.3) "Технически възможности", не е посочено изискване за предоставяне на „Списък на изпълнителския състав ангажиран в изпълнението на строителството". Такова изискване не е посочено и в тръжната документация, „Указания за подготовка на офертата", точка 13."Доказателства за професионална квалификация и технически възможности". От изложеното до тук е видно, че Приложение № 8б „Списък на изпълнителския състав ангажиран в изпълнението на строителството", не кореспондира с предварително обявените условия на Възложителя в Обявлението и Указанията за изготвяне на офертата от тръжната документация, по смисъла на §1,т.19а от ДР на ЗОП. Това приложение не е посочено и в съдържанието на документацията за участие. В „Указания за подготовака на офертата", стр.15, Възложителят изрично е посочил , че „При противоречие между текстовете на настоящите указания и на обявлението се прилагат тези на обявлението " /цитат/. Изхождайки от тези указания на Възложителя и съдържанието на Обявлението, въпроса е:

Необходимо ли е представяне на Приложение № 86 „Списък на изпълнителския състав ангажиран в изпълнението на строителството"?

ОТГОВОР: В обявлението за обществената поръчка раздел Ш.2.3) "Технически възможности" не са заложени минимални изисквания по отношение на изпълнителския състав ангажиран в изпълнението на строителството, така че в приложение № 8б „Списък на изпълнителския състав ангажиран в изпълнението на строителството" участникът трябва да опише изпълнителския състав, с който разполага, без това да кореспондира с критериите за допустимост заложени в обявлението на обществената поръчка раздел Ш.2.3) "Технически възможности".

ВЪПРОС: Ако участникът не е обединение или няма да ползва подизпълнител, необходимо ли е прилагането на Приложение № 6а и Приложение №11 ? Ако е необходимо, то как следва да бъде попълнен и необходимо ли е изписването на някакъв текст и/или подпис?

ОТГОВОР: Приложение № 6а, се попълва, само ако участникът е обединение, а Приложение №11 се попълва само от под изпълнител, в случай, че има такъв.

ВЪПРОС: В точка 27 от „Указания за подготовка на офертата", раздел „Гаранции", е посочено, че „гаранцията за участие в процедурата трябва да е със срок на валидност - срока на валидност на офертата". Ако гаранцията за участие е във формата на парична сума внесена по посочената банкова сметка, то в платежното нареждане не се изписва такъв текст. Това е възможно, когато гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция. Изисква ли се в платежното нареждане за превод на гаранцията за участие да бъде изписан текста на точка 27?

ОТГОВОР: Текстът по т.27 се отнася само за неотменима банкова гаранция в полза на Община Сливен съгласно образец (Приложение № 15), а не за гаранция внесена по сметката на общината, която се освобождава в законоустановените срокове.

ВЪПРОС: Банкова гаранция за изпълнение на обществената поръчка /Приложение №16/ и Банкова гаранция за възстановяване на авансово плащане по договора /Приложение №16/, се издават само от участника избран за изпълнител и с когото е сключен договор за обществена поръчка. Никъде в тръжната документация не е указано къде следва да се приложат ако се попълват. Въпрос:

Необходимо ли е попълване, подписване и прилагане на Приложение №16 и Приложение №18 в офертата? Ако е необходимо - кои данни да се попълнят от образеца и в кой плик да се приложат ?

ОТГОВОР: Банкова гаранция за изпълнение на обществената поръчка /Приложение №16/ и Банкова гаранция за възстановяване на авансово плащане по договора /Приложение №16/ са приложени в тръжната документация, само за информация и не трябва да се представят от участника в офертата.

ВЪПРОС: Как следва да се разбира текста от Проекта на Договор /Приложение №17/, чл.3, ал.4, че плащанията по чл.2 се извършват до размера на предоставените средства от ОПРР ? Това означава ли, че Изпълнителят ще бъде ощетен с евентуалните корекции в предоставените средства от ОПРР, при условие че тези корекции не могат да бъдат вменени като вина на Изпълнителя и не произтичат от виновно поведение на Изпълнителя?

ОТГОВОР: За да му бъдат признати издадените фактури, избраният изпълнител трябва да спазва всички изисквания на ОПРР относно реквизитите на фактурата, включително всички придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. Изпълнителят трябва да обърне внимание, че промяната в количествено стойностните сметки на към бюджета на проекта не може да надвишава 15 % и всички плащанията по чл.2 от проекта на договоря ще се извършват по фактури след подписване на съответните протоколи до размера на предоставените средства от ОПРР, ако се надвишат тези 15% от промяната на стойностите в количествено стойностните сметки от офертата на избрания изпълнител.


Разяснения по документацията (2) [ Дата на публикуване - 09 юли 2012 година ]

ИЗХ. № 4704-1954 (1)/09.07.2012

Р А З Я С Н Е Н И Я

Относно: Обществена поръчка за определяне на изпълнител на „Строително монтажни работи по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в четири обекта от образователната инфраструктура на гр. Сливен – Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”, Спортно училище „Димитър Рохов”, Детска ясла № 12 и Детска ясла № 13 във връзка с изпълнение на Договор на Община Сливен BG161PO001/1.1-09/2010/007, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”

ВЪПРОС: Предвижда ли се провеждане на учебни занятия в детските ясли и училища по време на изпълнение строително монтажните работи?

ОТГОВОР: По време на строително-монтажните работи се предвижда детските ясли и училищата, чиито сгради са включени в поръчката, да работят по нормалния си график.

ВЪПРОС: В приложената документация за подобект 1: Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов” Количествено-стойностна сметка в АС част позиции № 12 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПОЛИ ПО ФАСАДА и № 13 ОБРЪЩАНЕ СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ ед. мярка и в двете позиции са м2. Моля да уточните в ед. мярка за остойностяване на двете позиции става въпрос за м2 или (л.м.) линейни метри?

ОТГОВОР: И в двете позиции, които цитирате, става въпрос за м2 или квадратни метри.


Разяснения по документацията (1) [ Дата на публикуване - 09 юли 2012 година ]

ИЗХ. № 4700-113(1)/09.07.2012

Р А З Я С Н Е Н И Я

Относно: Обществена поръчка за определяне на изпълнител на „Строително монтажни работи по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в четири обекта от образователната инфраструктура на гр. Сливен – Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”, Спортно училище „Димитър Рохов”, Детска ясла № 12 и Детска ясла № 13 във връзка с изпълнение на Договор на Община Сливен BG161PO001/1.1-09/2010/007, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”

ВЪПРОС: По т. III. 2.2 от Раздел III на Обявлението за обществена поръчка За доказване на икономическите и финансови възможности на Участника, необходимо ли е добавянето на информация за специфичен оборот от договори, сходни с предмета на настоящата поръчка през последните 3 години към Справка съгл. чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП /Приложение № 7/?

ОТГОВОР: Участникът може да добави към декларацията справка по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП /Приложение № 7/ специфичен оборот от договори, сходни с предмета на настоящата поръчка през последните 3 години. Участникът също така трябва да представи списък в свободна форма с изпълнени договори сходни с предмета на настоящата поръчка общо през последните 3 години за обособените позиции, за които кандидатства. Под специфичен оборот от сходни договори с предмета на настоящата поръчка се приемат договори за СМР, включващи саниране на обществени сгради, училища и детски градини.

ВЪПРОС: В случай, че гаранцията за участие е Банкова гаранция съгласно образец /Приложение 15/, допустимо ли е Банковата гаранция да бъде една, в която са изброени обособените позиции, по които Участника кандидатства?

ОТГОВОР: Банковата гаранция за участие следва да бъде издадена за всяка обособена позиция по отделно.


Разяснения по документацията [ Дата на публикуване - 05 юли 2012 година ]

ИЗХ. № 4701-556(1)/04.07.2012

Р А З Я С Н Е Н И Я

Относно: Обществена поръчка за определяне на изпълнител на „Строително монтажни работи по въвеждане на мерки за енергийна ефективност в четири обекта от образователната инфраструктура на гр. Сливен – Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”, Спортно училище „Димитър Рохов”, Детска ясла № 12 и Детска ясла № 13 във връзка с изпълнение на Договор на Община Сливен BG161PO001/1.1-09/2010/007, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”

ВЪПРОС: „Във връзка с изготвянето на оферта за изпълнение на горепосочената обществена поръчка, моля да дадете пояснения по т. 13 Доказателства за професионална квалификация и технически възможности и в частност т. 2.3 от Критериите за допустимост /подбор/ при кандидатстване за една или повече обособени позиции от Условията за участие, а именно:

Допустимо ли е единия от двамата отговорници - по контрола на качеството и по здравословни и безопасни условия на труд от инженерно-техническия състав за изпълнение на обществената поръчка, да бъде един от двамата експерти със специалност строителен инженер със стаж не по-малко от 5 години, назначени на трудов договор?”.

ОТГОВОР: В запитването се касае до т. 2.3. от Критерии за допустимост (подбор) при кандидатстване за една или повече обособени позиции в Указанията, чиито текст е:

"2.3 Участникът следва да има назначени на трудов договор специалисти със следната квалификация:

  • Двама експерти със специалност строителен инженер със стаж не по-малко от 5 (пет) години

Задължително в инженерно – техническия състав е присъствието на отговорник по контрола на качеството и отговорник по здравословни и безопасни условия на труд".

Възложителят поставя изискване участникът да има назначени на трудов договор специалисти с посочената квалификация. Едновременно с това възложителят поставя изискване в инженерно – техническия състав да има и отговорник по контрола на качеството и отговорник по здравословни и безопасни условия на труд. Не е поставено изискване, което да забранява отговорникът по качеството или отговорникът по ЗБУТ или и двамата да са посочените в предходния параграф експерти със специалност "строителен инженер". Следователно допустимо е както един от двамата отговорници, така и двамата, да бъдат същевременно двамата експерти със специалност "строителен инженер".


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0010

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен