Обявления по ЗОП с предмет:

Строителен надзор по интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура на община Сливен

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 13 септември 2012 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 14 септември 2012 г. от 16.00 часа в зала № 19 на Общинска администрация – Сливен

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Строителен надзор по интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура на община Сливен, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност, финансиран от ОПРР по Договор за БФП BG161PO001/1.1-09/2010/007 с четири обособени позиции”, открита с Решение РД 15-932 от 03.07.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Съобщение във връзка с отваряне на оферти [ Дата на публикуване - 30 юли 2012 година ]

На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 31.07.2012 г. от 11.00 часа в зала № 20 на Общинска администрация

ще бъдат отворени офертите по процедура: „Строителен надзор по интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура на община Сливен, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност, финансиран от ОПРР по Договор за БФП BG161PO001/1.1-09/2010/007 с четири обособени позици”, открита с решение № РД 15-932 от 03.07.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно

Строителен надзор по интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура на община Сливен, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност, финансиран от ОПРР по Договор за БФП BG161PO001/1.1-09/2010/007 с четири обособени позиции, както следва:

  1. Строителен надзор за обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”, гр. Сливен”
  2. Строителен надзор за обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на спортно училище „Димитър Рохов”, гр. Сливен”
  3. Строителен надзор за обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на детска ясла №12, гр. Сливен”
  4. Строителен надзор за обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на детска ясла №13, гр. Сливен”

Обръщаме внимание на закупуващите документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, че ал. 7 на чл. 7 от Закона за счетоводството еднозначно определя:

„При стопански операции, отнасящи се до задължения към бюджетни предприятия, възникнали на основание и по реда на нормативен акт, първичният счетоводен документ по ал. 1 е съответният платежен документ за извършено плащане”.

В тази връзка първичен счетоводен документ за закупуване на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки с възложител Община Сливен при плащане по банков път е съответния платежен документ за извършване на плащането.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията [ Дата на публикуване - 20 юли 2012 година ]

ИЗХ. № 4700-127(1)/20.07.2012г.

ДО
ЗАКУПИЛИТЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Р А З Я С Н Е Н И Я

Относно: Обществена поръчка за определяне на изпълнител на „Строителен надзор по интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура на община Сливен, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност, финансиран от ОПРР по Договор за БФП BG161PO001/1.1-09/2010/007 с четири обособени позиции”, с уникален номер на АОП 00118-2012-0011

ВЪПРОС: В Приложение № 1А „Оферта”, стр. 2 е записано: „Упълномощен да подпише предложението на сума …………… от името и за сметката на …………………”.

Въпросът ни е: Тъй като се изисква Приложение № 1А да се постави в Плик №1 „Документи за подбор”, а документите, съдържащи се в него не трябва да съдържат информация за предлаганата цена, как следва да попълним цитираният абзац?

ОТГОВОР:

Документите, поставени в Плик №1 с надпис „Документи за подбор” не трябва да съдържат информация за предлаганата цена.

В резултат на това последния абзац от Приложение № 1А „Оферта” след подписа на упълномощеното лице следва да се попълни по следния начин:

“Упълномощен да подпише предложението на сума, както е указано в Приложение 12 „Предлагана цена”, от името и за сметка на

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/изписва се името на участника/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/”


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0011

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен