Обявления по ЗОП с предмет:

Определяне на Изпълнител на строителството на обект: „Корекция на река Дюлева в град Сливен, I ви етап” по договор за БФП BG161PO001/1.4-06/2010/005 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 26 септември 2012 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 01.10.2012 г. от 15.00 часа в зала № 17 на Общинска администрация – Сливен

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура с предмет: „Определяне на Изпълнител на строителството на обект: „Корекция на река Дюлева в град Сливен, I ви етап” по договор за БФП BG161PO001/1.4-06/2010/005 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. открита с Решение № РД 15-940/ 05.07.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

 • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
 • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
 • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Обособени позиции: Предвид смесеното финансиране на предмета на поръчката, възложителят е обособил две позиции. Участниците следва да представят оферта за всички обособени позиции /всяка обособена позиция/, като избора на изпълнител ще се осъществи на база общото предложение по двете обособени позиции.

 1. Обособена позиция № 1 - „Корекция на река Дюлева в град Сливен, I ви етап” в гр. Сливен” по Договор BG161PO001/1.4-06/2010/005 за предоставяна на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013”, (финансирането се осигурява по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съгласно Договор BG161PO001/1.4-06/2010/005) прогнозна стойност за Обособена позиция №1 – 756 696.81 лв. без ДДС;
 2. Обособена позиция № 2 – Модулиране на зелените обеми по протежение на речното корито на река Дюлева в град Сливен, I ви етап (финансирането се осигурява от собствени средства на Община Сливен) - прогнозна стойност за Обособена позиция № 2 - 21 594,40 лв. без ДДС.

Обръщаме внимание на закупуващите документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, че ал. 7 на чл. 7 от Закона за счетоводството еднозначно определя:

„При стопански операции, отнасящи се до задължения към бюджетни предприятия, възникнали на основание и по реда на нормативен акт, първичният счетоводен документ по ал. 1 е съответният платежен документ за извършено плащане”.

В тази връзка първичен счетоводен документ за закупуване на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки с възложител Община Сливен при плащане по банков път е съответния платежен документ за извършване на плащането.


Съобщение във връзка с извършени промени в Обявлението и документацията [ Дата на публикуване - 18 юли 2012 година ]

С решение на Възложителя са извършени следните промени:

І. В документацията:

 1. В приложения към тръжната документация документ "Критерии и методика за оценка" е записано "Б22 – гаранционен срок на изпълнените съоръжения", следва да се чете - "Б22 - гаранционен срок за озеленяване"
 2. В приложение № 3 „Техническо предложение” текста на т. ІІ.2.1. „По показателя Гсмр – Гаранционен срок на изпълнените СМР на обекта, с изключение на .................., над минималния гаранционен срок – ..................[месеци, (с цифри и с думи)]”.
  се променя на:
  „По показателя Гсмр – Гаранционен срок на изпълнените СМР на обекта – ..................[месеци, (с цифри и с думи)]”.
 3. В приложение № 3 „Техническо предложение” текста: „І.2.2. По показателя Гсъор – Гаранционен срок на изпълнените съоръжения, над минималния гаранционен срок – ................[месеци, (с цифри и с думи)]” добива нова редакция:
  „ІІ.2.2. По показателя Гсроз – Гаранционен срок за озеленяване – ..........[месеци, (с цифри и с думи)]”
 4. В Приложение №4 „График за изпълнение на СМР” колоната в таблицата „Подготвителен период в дни” – отпада!

ІІ. В оригиналното обявление:

 1. р. ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие - 06.08.2012 г., 11:00 ч.
 2. р.IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
  Дата: 07.08.2012 г. Час: 11:00

Разяснения по документацията [ Дата на публикуване - 30 юли 2012 година ]

Изх № 4700-137/1/30.07.2012 г.

ДО
ЗАКУПИЛИТЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Р А З Я С Н Е Н И Я

Относно: Обществена поръчка за определяне на изпълнител на строителството на обект: „Определяне на Изпълнител на строителството на обект: „Корекция на река Дюлева в град Сливен, I ви етап” по договор за БФП BG161PO001/1.4-06/2010/005 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Въпрос: По отношение на минималните изисквания за технически възможности, моля да поясните под текста „удостоверение за въвеждане в експлоатация”, конкретния документ ли се има в предвид, или следва да се приеме документ (акт), с който се установява приемането на строежа (част, етап от него) от страна на Възложителя?

Отговор: По отношение на минималните технически възможности следва да се представят разрешения за ползване, издадени от съответния компетентен орган, в съответствие с изискванията на чл.177 от ЗУТ.

Въпрос: Кои точно технически характеристики на строителната техника и оборудване трябва да бъдат описани в колона 3 на Приложение № 10, за да докажат действителните технически възможности на строителната техника и оборудване за изпълнение на предвидените СМР, както и за да докажат производителността на техниката?

Отговор: В колона 3 на Приложение № 10 следва да се опишат всички характеристики на строителната техника и оборудване.

Въпрос: За лабораторията за изпитване на материалите и работите на строежа, какви технически характеристики трябва да се посочат?

Отговор: Тези, с които е била одобрена акредитацията на лабораторията за изпитване на материалите и работите на строежа.

Въпрос: Какво означава абревиатурата „ДК №”, в колона № 2 на декларацията-списък?

Отговор: Абревиатурата „ДК №” означава Държавен контролен № и се попълва в случаите, когато е приложимо.

Въпрос: От кого трябва да бъде подписана „Трудово-биографична справка” /Приложение № 9/ - от съответното техническо лице или от представляващия участника?

Отговор: „Трудово-биографична справка” /Приложение № 9/ трябва да бъде подписана от съответното техническо лице.


Разяснения по документацията [ Дата на публикуване - 23 юли 2012 година ]

Изх № 4704-2097/1/ 23.07.2012 г.

ДО
ЗАКУПИЛИТЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Р А З Я С Н Е Н И Я

Относно: Обществена поръчка за определяне на изпълнител на строителството на обект: „Определяне на Изпълнител на строителството на обект: „Корекция на река Дюлева в град Сливен, I ви етап” по договор за БФП BG161PO001/1.4-06/2010/005 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Въпрос: Моля, с оглед недопускане на промяна и противоречие с предварително обявените условия на възложителя и правилата на ЗОП, да дадете допълнителни пояснения относно изискването на Възложителя за „трудов стаж по специалността” на ръководителя на строежа!

По-конкретно - трудовия стаж на строителните инженери и техници със специалност ПГС/ССС и ВИК, придобит при изпълнение на обекти от сгради и съоръжения за обществено обслужване и производствени предприятия и съоръженията към тях, счита ли се за „трудов стаж по специалността”, съгласно и в съответствие с изискването на Възложителя в Обявлението за обществената поръчка и имайки впредвид, че те са специалисти в областта приложима към обществената поръчка?

Отговор: За възложителят е приемливо трудовият стаж на ръководителя на строежа (строителни инженери и техници със специалност ПГС/ССС и ВиК), придобит при изпълнение на сгради и съоръжения за обществено обслужване и производствени предприятия и съоръжения към тях да се счита за трудов стаж по специалността, тъй като характерът на посочените обекти не изключва наличието на подобен опит (напр. ивични основи, стоманобетонни стени, подложени на земен натиск, отводнителни съоръжения, елементи на техническата инфраструктура).

Стажа на ръководителя на строежа се определя съобразно неговият опит в изграждането на стоманобетонни подпорни съоръжения и отводнителни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура с подобен на поръчката характер.

Въпрос: Аналогичен въпрос задаваме относно „трудов стаж по специалността” на тримата ключови специалисти.

Отговор: За възложителят е приемливо трудовият стаж на тримата ключови специалисти, придобит при изпълнение на обекти, представляващи елементи на сгради и съоръжения за обществено обслужване и производствени предприятия и съоръжения към тях да се счита за трудов стаж по специалността, тъй като характерът на посочените обекти не изключва наличието на подобен опит (напр. ивични основи, стоманобетонни стени, подложени на земен натиск, отводнителни съоръжения, елементи на техническата инфраструктура).


Разяснения по документацията [ Дата на публикуване - 18 юли 2012 година ]

Изх. № 4704 - 2071/1/18.07.2012 г.

ДО
ЗАКУПИЛИТЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Р А З Я С Н Е Н И Я

Относно: Обществена поръчка за определяне на изпълнител на строителството на обект: „Определяне на Изпълнител на строителството на обект: „Корекция на река Дюлева в град Сливен, I ви етап” по договор за БФП BG161PO001/1.4-06/2010/005 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Въпрос: Моля да уточните, приемливо ли е за възложителя оборотът от строителство, сходно с предмета на обществената поръчка да е изграждане на мостове, подпорни стени, кахони, плочести водостоци, представляващи част от строеж.

Отговор: Съгласно обявената обществена поръчка е необходимо оборотът от строителство, сходно с предмета й да е изграждане на отводнителни системи, корекции на реки и съоръжения.

Въпрос: За ръководителя на строежа, с трудов стаж по специалността не по-малък от пет години, приемливо ли е за възложителя да е строителен инженер- специалност ПГС и стаж в областта на високото и пътното строителство.

Отговор: За Възложителя е приемливо ръководителя на строежа да е със стаж в областта на изграждане на отводнителни системи, корекции на реки и съоръжения с размери, сходни с предмета на поръчката, а не високо и пътно строителство.

Въпрос: За ключовите специалисти- строителен инженер или строителен техник, приемливо ли е за възложителя натрупания опит да е в областта на пътното строителство.

Отговор: За специалистите - строителен инженер или строителен техник натрупания минимален петгодишен опит да е в областта на изграждане на отводнителни системи, корекции на реки и съоръжения с размери, сходни с предмета на поръчката.


Разяснения по документацията [ Дата на публикуване - 16 юли 2012 година ]

Изх № 4704-2006/1/ 16.07.2012 г.

ДО
ЗАКУПИЛИТЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Р А З Я С Н Е Н И Я

Относно: Обществена поръчка за определяне на изпълнител на строителството на обект: „Определяне на Изпълнител на строителството на обект: „Корекция на река Дюлева в град Сливен, I ви етап” по договор за БФП BG161PO001/1.4-06/2010/005 по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Въпрос: Моля да поясните – строителните инженери и строителите техници със специалност ПГС/ССС,ВИК и Геодезия, считат ли се за специалисти в област приложима към предмета на поръчката, впредвид необходимите за изпълнение на СМР съгласно предмета на поръчката и професионалната компетентност на специалистите с тези специалности?

Отговор: Строителните инженери и строителите техници със специалност ПГС/ССС,ВИК и Геодезия се считат за специалисти в област приложима към предмета на поръчката, впредвид необходимите за изпълнение на СМР съгласно предмета на поръчката и професионалната компетентност на специалистите с тези специалности.

Въпрос: Гаранционните срокове на кои видове СМР ще бъдат оценявани по показателя Гсмр „Гаранционен срок за изпълнение на СМР на обект”/съгласно Приложение №3/ или Б21, съгласно одобрената от Възложителя Методика за оценка и класиране на офертите? Тоест, за кой вид СМР участниците трябва да предложат гаранционен срок в Техническото си предложение/Приложение №3/, който впоследствие ще бъде оценяван?

Отговор: Строително-монтажните работи, обект на възлагане по настоящата поръчка попадат изцяло в обхвата на посочените в т.1 на чл. 20, ал. 4 на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. За всички предвидени СМР по настоящата поръчка минималният гаранционен срок е определен нормативно на 10 години, тоест той е еднакъв за всички тях. Възложителят не е конкретизирал гаранционния срок на кои конкретно СМР ще бъдат оценявани, следователно на оценяване подлежи един гаранционен срок за целия обем на поръчката по съответната обособена позиция.

Въпрос: Моля уточнете волята на Възложителя за кой точно вид СМР трябва да предложи гаранционен срок, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и минималните гаранционни срокове за изпълнени на СМР, съоръжения и строителни обекти и какъв е неговия минимален размер?

Отговор: Строително-монтажните работи, обект на възлагане по настоящата поръчка попадат изцяло в обхвата на посочените в т.1 на чл. 20, ал. 4 на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. За всички предвидени СМР по настоящата поръчка минималният гаранционен срок е определен нормативно на 10 години, тоест той е еднакъв за всички тях. Възложителят не е конкретизирал гаранционния срок на кои конкретно СМР ще бъдат оценявани, следователно на оценяване подлежи един гаранционен срок за целия обем на поръчката по съответната обособена позиция.

Въпрос: Гаранционните срокове на кои видове съоръжения ще бъдат оценявани по показателя Гсъор „Гаранционен срок на изпълнените съоръжения”, съгласно Приложение №3 или показателя Б22, съгласно одобрената от Възложителя Методика за оценка и класиране на офертите? Тоест за кои съоръжения участниците трябва да предложат гаранционен срок в Техническото си предложение /Приложение №3/, който впоследствие ще бъде оценяван?

Отговор: Касае се за техническа грешка при изписване, която е коригирана с Решение на Възложителя, публикувано в регистъра на АОП.

Въпрос: Не се ли получава дублиране на гаранционните срокове, като се изисква веднъж гаранционен срок на съоръженията и втори път гаранционен срок на видовете СМР за изграждане на тези съоръжения? В КСС няма съоръжения, а има СМР чрез които се изграждат съоръжения.

Отговор: Касае се за техническа грешка при изписване, която е коригирана с Решение на Възложителя, публикувано в регистъра на АОП.

Въпрос: Какъв е точно смисъла на текста в точка ІІ.2.1 на Приложение №3 „Техническо предложение”, а именно: „с изключение на ………….над минималния гаранционен срок” /цитат/? Какво точно трябва да изпише и предвиди участника като изключение?

Отговор: Касае се за техническа грешка при изписване, която е коригирана с Решение на Възложителя, публикувано в регистъра на АОП.

Въпрос: Необходимо ли е участниците да предлагат гаранционен срок за озеленяване? Ако е необходимо, то къде следва да бъде посочен в Приложение № 3 и как ще се приложи одобрената от Възложителя методика за оценка?

Отговор: Необходимо е участниците да предлагат гаранционен срок за озеленяване и той следва да бъде посочен в Приложение №3 на мястото на Гсъор „Гаранционен срок на изпълнените съоръжения.

Въпрос: Трябва ли да се разбира, че е допусната техническа грешка в абревиатурата на показателите за оценка на гаранционните срокове в Приложение №3 „Техническо предложение”? Показателите Гсмр „Гаранционен срок на изпълнените СМР на обект” и Гсъор „Гаранционен срок на изпълнените съоръжения /съгласно Приложение №3 „Техническо предложение”/съответстват ли съответно на показателите Б21 и Б22, от Методиката за оценка?

Отговор: Касае се за техническа грешка при изписване в абревиатурата на показателите за оценка на гаранционните срокове в Приложение №3 „Техническо предложение”, която е коригирана с Решение на Възложителя, публикувано в регистъра на АОП.

Въпрос: Как ще се изчислява изискването на Възложителя, че „максималния гаранционен срок на извършените СМР не може да надвишава повече от два пъти посочения минимален срок в Наредба №2”?

Отговор: Участниците не следва да предлагат гаранционен срок на извършените СМР по-кратък от нормативно определените по Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като максималният гаранционен срок на извършените СМР не може да надвишава повече от два пъти посочения минимален срок в Наредба №2”. Предлаганият от участник гаранционен срок, следователно, може да бъде единствено в интервала между 10 и 20 години.

Въпрос: Подготвителния период/периода от подписване на договора до подписване на Протокол №2а за откриване на строителна площадка/ трябва ли да бъде включен в предложения от участниците „Срок за изпълнение на СМР по договора” в Приложение №3 „Техническо предложение”?

Отговор: Подготвителния период/периода от подписване на договора до подписване на Протокол №2а за откриване на строителна площадка/ не трябва да бъде включен в срока за изпълнение на СМР.

Въпрос: Как участникът да попълни колоната с наименование „подготвителен период в дни” на Приложение №4 „График за изпълнение на СМР” –

- каква информация да посочи;

- кои дни да изчисли и как да ги изчисли, при условие че времето до издаване на Протокол № 2а няма отношение към отделните видове СМР от КСС. Защото, срокът за изпълнение на отделните видове СМР от КСС започва да тече от издаването на Протокол №2а, а подготвителния период преди това не влиза в срока за тяхното изпълнение – такава е волята на Възложителя и съгласно следващата колона от График с наименование „Начало на вида работа в дни, считано от Протокол обр.3а. В същото време, в колона „подготвителен период в дни” за всеки вид СМР от КСС участникът трябва да посочи някакъв брой дни. Но, подготвителния период, съгласно указанията на Възложителя е един и той обхваща времето от подписването на договора до подписването на Протокол № 2а и няма отношение към видовете СМР.

Отговор: Касае се за техническа грешка при изписване, която е коригирана с Решение на Възложителя, публикувано в регистъра на АОП.

Въпрос: Ако съгласно Приложение № 3 „График за изпълнение”, срокът за изпълнение на поръчката обхваща непълен месец, то как участникът да определи, тоест да окръгли в месеци предлагания срок в Приложение №2 „Техническо предложение”?

Отговор: Всеки започнат /непълен/ месец се брои за цял месец.

Въпрос: Времето за издаване на Акт, обр.15, трябва ли да бъде разчетено и включено в предлагания от участниците „срок за изпълнение на поръчката”?

Отговор: Времето за издаване на Акт, обр.15 трябва да бъде разчетено и включено в предлагания от участниците „срок за изпълнение на поръчката”.

Въпрос: Приложение Б1 „Количествено стойностна сметка” и Приложение Б1 „Количествено стойностна сметка №2” трябва ли да се опишат дословно в Приложение №4 „График за изпълнение”?

Отговор: Приложение Б1 „Количествено стойностна сметка” и Приложение Б1 „Количествено стойностна сметка №2” трябва да се опишат дословно в Приложение №4 „График за изпълнение”.

Въпрос: Трябва ли текста „Част….” да отпадне от Приложение №4 или трябва да се посочи наименованието на обособената позиция?

Отговор: Текста „Част….” не трябва да отпадне като там се посочи наименованието на обособената позиция.

Въпрос: Трябва ли да се допълни в Приложение №4 „График за изпълнение” ред за планиране и разчитане на времето необходимо за издаване на Акт обр.15 на завършения обект, тъй като съгласно Приложение №3 „Техническо предложение”, участникът трябва да включи в предлагания срок за изпълнение на поръчката и времето необходимо за подписване на този акт?

Отговор: В Приложение №4 „График за изпълнение” трябва да се допълва ред за планиране и разчитане на времето необходимо за издаване на Акт обр.15 на завършения обект.

Въпрос: Какво трябва да представи участника в офертата си- Декларация, че ако бъде избран за изпълнител, преди подписване на договора за изпълнение ще представи на Възложителя копие от застраховка „Професионална отговорност” за строителство /Приложение№16/ или копие от самата застраховка „Професионална отговорност”?

Отговор: Участникът трябва да представи в офертата си Декларация за професионална отговорност /Приложение №16/.

Въпрос: Застраховка „Професионална отговорност” условие за допустимост ли е?

Отговор: Застраховка „Професионална отговорност” не е условие за допустимост.

Въпрос: По приложение №6 „Информация за оборота от строителство сходно с предмета на общ.поръчка за последните три години - текста в колона с наименование „Сума от строителство, сходно с предмета на общ. поръчка…..”, касаещ определяне на строителството, което е сходно с предмета на обществената поръчка, грешен ли е?

Отговор: Касае се за техническа грешка при изписване определянето на строителството, което е сходно с предмета на обществената поръчка, която е коригирана с Решение на Възложителя, публикувано в регистъра на АОП.

Въпрос: В колона 4 с наименование „Стойност/цена/ на договора”, коя стойност трябва да посочи участника – стойността на договора /ако има такава/ или стойността /обема/ на СМР изпълнени по този договор?

Отговор: В колона 4 се попълва Стойност /обем/ СМР, изпълнени и приети.

Въпрос: В Приложение №7 „Списък на основните договори от строителство, сходно с предмета на общ.поръчка през последните 5 години”, Колона 4 с наименование „Стойност/цена/ на договора”, коя стойност трябва да посочи участника – стойността на договора/ако има такава/ или стойността/обема/ на СМР изпълнени по този договор?

Отговор: В Приложение №7 участникът трябва да посочи стойност /цена/ на договора.

Въпрос: Ако участникът няма да ползва подизпълнител, необходимо ли е прилагането на Приложение №14 и Приложение №15? Ако е необходимо, то как следва да бъдат попълнени и необходимо ли е изписването на някакъв текст и/или подпис?

Отговор: Приложение №14 се попълва във всички случаи, а Приложение №15 се попълва само от подизпълнител, в случай, че има такъв.

Въпрос: Необходимо ли е попълване, подписване и прилагане на Приложение № 18 за Банкова гаранция за възстановяване на авансово плащане по договор в офертата? Ако е необходимо – кои данни да се попълнят от образеца и в кой плик да се приложи?

Отговор: Банкова гаранция за възстановяване на авансово плащане по договора /Приложение №18/ е приложен в тръжната документация, само за информация и не трябва да се представя от участника в офертата.

Въпрос: В какъв вид правоотношение трябва да бъдат технически правоспособните лица с участника – само в трудови или трудови, граждански и други?

Отговор: Съгласно чл.163а от ЗУТ строителят е длъжен да назначи по трудов договор технически правоспособни лица, които да извършват техническо ръководство на строежите.


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0012

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен