Обявления по ЗОП с предмет:

Извършване на независим одит на проекти, финансирани по Оперативна програма "Регионално развитие"

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 24 септември 2012 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 26.09.2012 г. от 14.00 часа в зала № 19 на Общинска администрация – Сливен

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура: „Извършване на одит по изпълнение на дейности и отчитане на разходи по обособени позиции на проекти финансирани по ОПРР” открита с Решение № РД 15-1081/ 02.08.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

 • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
 • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
 • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Съобщение във връзка с отваряне на оферти [ Дата на публикуване - 27 август 2012 година ]

На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 28.08.2012 г. (вторник) от 11.00 часа в зала № 19 в сградата на Общинска администрация ще бъдат отворени офертите по процедура: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по обособени позиции на проекти, финансирани по ОПРР”, открита с решение № РД 15-1081 от 02.08.2012 г. на Кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

 • Участници в процедурата – – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно;
 • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие;
 • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

С Решение РД 15-1120 от 10.08.2012 г. на Възложителя е направена следната промяна в документацията:

Във връзка с публикуването на Насоки за извършване на одит по проекти, финансирани по Оперативна програма „регионално развитие 2007 - 2013 г." от 03.08.2012 г. и изискването в тях Одитът на проекти да се извършва по ясно дефинирани стандарти, община Сливен направи промени в обявлението и в документацията на обществена поръчка с наименование:

Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по обособени позиции на проекти: Обособена позиция 1: BG161PO001/1.1-09/2010/007 „Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура на Община Сливен чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”; Обособена позиция 2: BG161PO001/1.4-04/2009/006 „Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”; Обособена позиция 3: BG161PO001/1.4.-5/2009/022 „Интегриран проект за подобряване на парк „Юнак” в гр. Сливен”; Обособена позиция 4: BG161PO001/1.4-06/2010/005 „Корекция на р. Дюлева в гр. Сливен, I-ви етап”; Обособена позиция 5: ВG161PO001/1.4-07/2010/022 „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал”; Обособена позиция 6: BG161РО001/3.1-03/2010/028 „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”; Обособена позиция 7: BG161РО001/1.1-12/2011/026 „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на деца в риск в Община Сливен”, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013”.

Приложимите Стандарти са тези, издавани от международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, издавани от Международния институт на вътрешните одитори и Международните одиторски стандарти, издавани от международната федерация на счетоводителите. Изборът на стандарти следва да бъде съобразен с обхвата на ангажимента.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което е променено

р.ІІІ.2.3 Технически възможности

Минимални изисквания (Когато е приложимо)

Вместо:

1.Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, аналогичен с предмета на настоящата обществена поръчка (договор за услуги, свързани с извършване на независим финансов одит, изпълнен през последните три години (2009, 2010 и 2011 г.). Изпълнението на договора се доказва с референции по изпълнен договор за независим финансов одит.

2.Участниците трябва да представят минимум 1 (едно) физическо лице, което ще вземе участие при изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, и което трябва да познава и работи съгласно националното законодателство и международните одиторски стандарти, както следва: 2.1. лицето следва да бъде регистриран одитор, вписан в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители. Трябва да притежава необходимия практически опит, съгласно Международните одиторски стандарти. Да притежава минимум 3 (три) години опит като регистриран одитор в ИДЕС;

3. Участникът да представи точни и ясни методи и средства за осъществяване на независимия финансов одит по проекта.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, справките за техническите възможности на кандидата се представят общо за обединението. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по икономическите и финансови възможности на кандидата се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с поставените критерии за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

Когато участникът използва подизпълнители, минималните изисквания се прилагат към подизпълнителите, съобразно дела и вида на тяхното участие

Да се чете

1.Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, аналогичен с предмета на настоящата обществена поръчка (договор за услуги, свързани с извършване на независим финансов одит, изпълнен през последните три години (2009, 2010 и 2011 г.). Изпълнението на договора се доказва с референции по изпълнен договор за независим финансов одит.

2.Участниците трябва да представят минимум 1 (едно) физическо лице, което ще вземе участие при изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, и което трябва да познава и работи съгласно националното законодателство и международните одиторски стандарти, както следва: 2.1. лицето следва да бъде регистриран одитор, вписан в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители. Да притежава минимум 3 (три) години опит като регистриран одитор в ИДЕС. Трябва да притежава необходимия практически опит, съгласно Международните одиторски стандарти.

Приложимите стандарти, по които следва да бъдат извършвани одитите по проекти са Стандартите, издавани от международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, издавани от Международния институт на вътрешните одитори и Международните одиторски стандарти, издавани от международната федерация на счетоводителите. Изборът на стандарти следва да бъде съобразен с обхвата на ангажимента.

3. Участникът да представи точни и ясни методи и средства за осъществяване на независимия финансов одит по проекта.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, справките за техническите възможности на кандидата се представят общо за обединението. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по икономическите и финансови възможности на кандидата се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с поставените критерии за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

Когато участникът използва подизпълнители, минималните изисквания се прилагат към подизпълнителите, съобразно дела и вида на тяхното участие.

Промени в документацията

В образеца на Оферта се добавя текст:

Стандарти, по които ще бъде извършен одитния ангажимент по проекта са:

* Забележка: посочете кои от тези стандарти ще прилагате при одитния ангажимент по проекта

Приложимите стандарти са тези, издавани от Международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, издавани от Международния институт на вътрешните одитори и Международните одиторски стандарти, издавани от международната федерация на счетоводителите. Изборът на стандарти следва да бъде съобразен с обхвата на ангажимента.

В случай, че някой от компонентите на ангажимента не са изпълнени в съответствие с избраните стандарти, ще посоча този факт изрично в одитния доклад, както и ще обявя причината за това несъответствие.


Обществена поръчка с предмет:
Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по обособени позиции:

 • Обособена позиция 1 - на проект: „Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура на Община Сливен чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”;
 • Обособена позиция 2 - на проект: „Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”;
 • Обособена позиция 3 - на проект: „Интегриран проект за подобряване на парк „Юнак” в гр. Сливен”;
 • Обособена позиция 4 - на проект: „Корекция на р. Дюлева в гр. Сливен, I-ви етап”;
 • Обособена позиция 5 - на проект: „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал”;
 • Обособена позиция 6 - на проект: „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”;
 • Обособена позиция 7 - на проект: „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на деца в риск в Община Сливен”,

финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.


Обръщаме внимание на закупуващите документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, че ал. 7 на чл. 7 от Закона за счетоводството еднозначно определя:

„При стопански операции, отнасящи се до задължения към бюджетни предприятия, възникнали на основание и по реда на нормативен акт, първичният счетоводен документ по ал. 1 е съответният платежен документ за извършено плащане”.

В тази връзка първичен счетоводен документ за закупуване на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки с възложител Община Сливен при плащане по банков път е съответния платежен документ за извършване на плащането.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията [ Дата на публикуване - 13 август, 2012 година ]

Изх. №94 ЕП-158 (1)/13.08.2012 г.

ДО
ЗАКУПИЛИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Р А З Я С Н Е Н И Я

Относно: Постъпило искане за разяснение с вх. № 94 ЕП-158/10.08.2012 по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2012-0014, съгласно чл. 29, ал.1 и ал.3 от ЗОП

Въпрос: Имам въпрос относно посоченото изискване в техническото предложение да се посочи брой на предлаганите от нас доклади за фактически констатации, като този брой се явява подпоказател за оценка на офертата с тежест 40. Доклад обикновено се издава при искане за плащане и бройката зависи от това колко искания за междинни плащания ще има по проекта. Моля за разяснение колко искания се очакват по отделните обособени позиции, в противен случай не можем да дадем коректна информация и няма да е правилна и оценката, която би ни била поставена.

Отговор: Моля да имате предвид, че броя на докладите за фактически констатации, които предлага всеки кандидат не следва да бъде обвързан с броя доклади към исканията за междинни плащания. Случаите, при които се изготвят доклади за фактически констатации са описани в Техническото задание и Указанията от документацията, т. ІV. - Отчитане на извършената работа, т. 1 – Видове доклади.

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


Разяснения по документацията [ Дата на публикуване - 17 август, 2012 година ]

Изх. № 4704-2425(1)/17.08.2012 г.

ДО
ЗАКУПИЛИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗЯСНЕНИЕ

Относно: Постъпили искания за разяснение с Вх. № 94 ЕП-161/14.08.2012 г.; Вх. № 4704-2401/14.08.2012 г.; Вх. № 4704-2396/14.08.2012 г.; Вх. № 94 ЕП-162/16.08.2012 г.; Вх. №4704-2425/17.08.2012; Вх. № 4704-2430/17.08.2012 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2012-0014, съгласно чл. 29, ал.1 и ал.3 от ЗОП

Въпрос 1: Допустимо ли е, при участие в повече от една обособена позиция на поръчката, в Плик №1 да се представя по един екземпляр на всяко изискващо се приложение (за което има образец) на документите за подбор, в който са описани всички обособени позиции, за които се кандидатства?
Задаваме този въпрос, тъй като съдържанието на всички включени в документацията образци (започвайки от офертата) е едно и също за всяка обособена позиция. В случай, че е недопустимо представянето на общи документи (попълнени приложения/образци), които включват информация за няколко обособени позиции, то ще се наложи да се изготвят няколко напълно идентични по смисъл комплекта от документи за подбор (оферти, списъци, декларации …). Разбира се, изключение от този подход е изисквания за всяка позиция „Одитен план“, който би следвало да е съобразен със съответното Техническо предложение. Но за него, така или иначе, няма образец в документацията.

Отговор 1: Съгласно чл. 57, ал.3 от ЗОП, участниците представят отделни пликове № 1 за всяка обособена позиция.

Въпрос 2: Съгласно III.2.1 от Обявлението, т. 2, относно „Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ следва да се поставят офертата с Техническото предложение и сроковете за изпълнение на поръчката …“. Моля да уточните кои са тези „срокове за изпълнение на поръчката“ и трябва ли да се посочват допълнително или имате предвид включените в образеца на Техническото предложение срокове за междинни и финални одити“?

Отговор 2: В случая се имат предвид срок за извършване на междинните одити и срок за извършване на финален одит, които се посочват в брой календарни дни, цифром и словом на съответните полета във формуляра „Техническо предложение“.

Въпрос 3: В закупената документация не откриваме Декларация, съдържаща списъка на договорите за извършен независим финансов одит, изпълнен през последните 3 години - 2009г.,2010г., 2011г. ( по образец )?

Отговор 3: В декларацията, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП , публикувана в документацията, с име на файла Dekl_51_al_1.doc.doc е допусната техническа грешка. Приложено към това писмо изпращаме актуална декларация (за всяка обособена позиция), съдържаща списъка на договорите за извършен независим финансов одит, изпълнен през последните 3 години - 2009г.,2010г., 2011г.

Въпрос 4: След като прегледахме сваления от сайта на община Сливен пакет документи (след направената промяна), бихме искали да обърнем внимание, че в документацията по Обособена позиция 1 липсват указанията.

Отговор 4: Приложено към това писмо изпращаме Указания за участниците по Обособена позиция 1.

Въпрос 5: Освен това имаме въпрос относно систематизирането и запечатването на изискваните документи в ПЛИК № 1 „Документи за подбор”, в случай, че искаме да кандидатстваме и по седемте обособени позиции и предвид на това, че за всяка обособена позиция са предвидени отделни образци?

Отговор 5: Отговорът на този въпрос е идентичен с отговора на Въпрос №1 от настоящите разяснения.

Въпрос 6: В «Обявление за обществена поръчка», в ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности, като изискуем документ и информация сте посочили (в т.3) «Справка за оборота на участника, сходен с предмета на поръчката – извършване на независим финансов одит, за всяка една от предходните 3 (три) счетоводно приключени години (2009, 2010 и 2011 г.)»

В «Специфични изисквания и указания за изготвянето на офертата”, сте разширили това изискване в т. 5.3.) документи, доказващи икономическото и финансово състояние на участника, като изискуем документ сте посочили (в т.5.3.3.) “Справка за оборот на участника, сходен с обекта на поръчката – извършване на независим одит по Закона за обществените поръчки (ЗОП), за всяка една от предходните 3 (три) счетоводно приключени години (2009, 2010 и 2011 г.)”. По-нататък ,в Критерии за подбор, се посочва изискването за “Минимален специфичен оборот на участника от дейност по извършване на независим одит по Закона за обществените поръчки (ЗОП)”.

В тази връзка въпросите ни са:

1. Дали включването на “по Закона за обществените поръчки” в “Специфични изисквания” не е техническа грешка?
2. Ако не е техническа грешка, то какво разбирате под “независим одит по Закона за обществените поръчки”? В какъв нормативен или административен документ е определено съдържанието на този “независим одит”?
3. Ако не е техническа грешка и имате предвид извършване на независим одит по договор с Възложител по смисъла на чл.7 от ЗОП ( т.е. след определяне за изпълнител на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, с когото възложителят е сключил договор за обществена поръчка), то какво изисква прилагането на това ограничително условие, с оглед на предмета на поръчката? Какво е отношението (общото) между ЗОП и предмета на поръчката?

Отговор 6: Включването на «по Закона за обществените поръчки» в «Специфични изисквания» е техническа грешка. В т.5.3.3. от «Специфични изисквания и указания за изготвянето на офертата” във всички обособени позиции изразът “Справка за оборот на участника, сходен с обекта на поръчката – извършване на независим одит по Закона за обществените поръчки (ЗОП), за всяка една от предходните 3 (три) счетоводно приключени години (2009, 2010 и 2011 г.)” да се чете: “Справка за оборот на участника, сходен с обекта на поръчката – извършване на независим финансов одит, за всяка една от предходните 3 (три) счетоводно приключени години (2009, 2010 и 2011 г.)”. В “Критерии за подбор” от «Специфични изисквания и указания за изготвянето на офертата” във всички обособени позиции изразът “Минимален специфичен оборот на участника от дейност по извършване на независим одит по Закона за обществените поръчки (ЗОП)” да се чете: “Минимален специфичен оборот на участника от дейност по извършване на независим финансов одит”.

Въпрос 7: Какво трябва да бъде съдържанието на Плик №1, Плик № 2 и Плик № 3 когато се кандидатства за повече от една позиция?

Отговор 7: При участие в повече от една обособена Плик №1, Плик № 2 и Плик № 3 се подават за всяка обособена позиция. Пликовете трябва да съдържат необходимите документи съгласно Обявлението и Указанията към участниците.

Въпрос 8: Как да тълкуваме текста, цитирам: “*Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и № 3 се представят за всяка от позициите “?

Отговор 8: Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и № 3 се представят за всяка от позициите, т.е. участникът представя толкова на брой пликове 2 и 3, колкото е броят на обособените позиции, за които кандидатства.

Въпрос 9: Ако пликове № 2 и № 3 са отделни за всяка обособена позиция, трябва ли да има наименование на всяка позиция върху плика, освен задължителните надписи “Предложение за изпълнение на поръчката” и “Предлагана цена”?

Отговор 9: Ако пликове № 2 и № 3 са отделни за всяка обособена позиция, освен задължителните надписи “Предложение за изпълнение на поръчката” и “Предлагана цена”, върху пликовете трябва да има наименованието на всяка обособена позиция.

Въпрос 10: Моля да ни поясните изискваният оборот по т.5.3.3. “Справка за оборот на участника, сходен с обекта на поръчката – извършване на независим одит по Закона за обществените поръчки (ЗОП), за всяка една от предходните 3 (три) счетоводно приключени години (2009, 2010 и 2011 г.)”, означава ли, че този оборот трябва да бъде реализиран по само по проекти, изпълнени в резултат на поръчки, възложени по ЗОП?

Отговор 10: Отговорът на този въпрос е идентичен с отговора на Въпрос №6 от настоящите разяснения.

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, сходни с предмета на обществената поръчка (извършване на независим финансов одит), съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 17 август 2012 г., размер на файла: 482.00kB ]

Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, сходни с предмета на обществената поръчка (извършване на независим финансов одит), съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 17 август 2012 г., размер на файла: 481.50kB ]

Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, сходни с предмета на обществената поръчка (извършване на независим финансов одит), съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 17 август 2012 г., размер на файла: 480.50kB ]

Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, сходни с предмета на обществената поръчка (извършване на независим финансов одит), съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 17 август 2012 г., размер на файла: 481.50kB ]

Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, сходни с предмета на обществената поръчка (извършване на независим финансов одит), съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 17 август 2012 г., размер на файла: 482.00kB ]

Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, сходни с предмета на обществената поръчка (извършване на независим финансов одит), съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Обособена позиция 6
[ Дата на публикуване: 17 август 2012 г., размер на файла: 481.00kB ]

Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, сходни с предмета на обществената поръчка (извършване на независим финансов одит), съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Обособена позиция 7
[ Дата на публикуване: 17 август 2012 г., размер на файла: 482.00kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0014

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен