Обявления по ЗОП с предмет:

Конкурс за проект: „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”

Заповед № РД 15-1425/01.10.2012 г. за определяне на окончателен поименен състав на журито за разглеждане и оценяване на конкурсните проекти
[ Дата на публикуване: 22 април 2019 г., 16:04:58, размер на файла: 132.91kB ]

Заповед № РД 15-1316/10.09.2012 г. за определяне на жури за разглеждане и оценяване на конкурсните проекти
[ Дата на публикуване: 22 април 2019 г., 16:05:24, размер на файла: 127.08kB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (2) [ Дата на публикуване - 31 август, 2012 година ]

Изх. № 94ЕП-173/1/ от 31.08.2012 г.

ДО
ЗАКУПИЛИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗЯСНЕНИЯ

Относно: Постъпило искане за разяснение с вх. № 94ЕП-173/30.08.2012 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2012-0016, съгласно чл. 29, ал.1 и ал.3 от ЗОП

Въпрос № 1 – По т. 3.1 – Кой е задължителният чертеж за илюстриране на концепцията? Не е ли логично това да бъде план в точно определен мащаб и на тази база да се сравняват идеите на отделните автори?

Отговор на въпрос № 1 – В конкурсната документация е посочено, че визуализацията е по преценка на автора и в този смисъл няма задължителен чертеж.

Въпрос № 2 – По т. 3.2 – Кои са задължителните чертежи за представяне и не следва ли допълнителни да не бъдат допускани до разглеждане от журито, с цел еднакви по обем конкурсни разработки? Коя територия следва да се разработи като фрагмент 1:200, еднаква за всички участници?

Отговор на въпрос № 2 – В Раздел V Обхват, мащаб и начин на представяне на конкурсните проекти подробно са изброени проектните материали, които следва да се представят по т. 3.2 и т. 3.3 от Конкурсната програма. Територията, която следва да се разработи като фрагмент 1:200 е по преценка на участика. Участниците са свободни да представят допълнителни материали, които ще бъдат разгледани от журито. Оценяването ще бъде извършено съгласно приложената в документацията методика.

Въпрос № 3 – Какъв ще бъде обхватът и прогнозната стойност на последващия технически проект? Победителят в конкурса ще запази ли за в бъдеще правото за директно договаряне на невключената в техническия проект територия на конкурсната разработка?

Отговор на въпрос № 3 – Последващите инвестиционни проекти във фаза технически проекти зависят от конкретните инвестиционни намерения на община Сливен, поради което към настоящия момент не може да бъде определена прогнозна стойност и обхват. Участниците запазват всички права произтичащи от действащото законодателство – Закон за авторското право и сродните му права, Закона за обществените поръчки и други.

Въпрос № 4 – Ако носителят на I-ва награда откаже да сключи договор за проектиране на технически проект, то за неговия заместник ще важат ли всички условия за участие в конкурса в т.ч. изискването за представена референция от възложител за обект сходен по обем и съдържание с конкурсния?

Отговор на въпрос № 4 – Съгласно документацята за участие само класирания на първо място участник има право до получи покана за участие в процедура за договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Ако той по каквато и да е било причина, не е способен да изпълни това задължение, ще трябва да си сътрудничи с друг пълноправен архитект по свой избор, одобрен и от журито.

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


Разяснения по документацията (1) [ Дата на публикуване - 24 август, 2012 година ]

Изх. №94 ЕП-170(1)/24.08.2012 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С УНИКАЛЕН НОМЕР НА АОП 00118-2012-0016 КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ: „ЗЕЛЕНИ, ДОСТЪПНИ И АКТИВНИ ПЕШЕХОДНИ ЗОНИ”

РАЗЯСНЕНИЕ

Относно: Постъпило искан за разяснение с вх. № № 94 ЕП-170/24.08.2012 по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2012-0016, съгласно чл. 29, ал.1 и ал.3 от ЗОП

Въпрос: Включените от вас файлове към конкурсната програма в приложения 7 и 11, именувани съответно SLIVEN_1.cad и ROZOVA_GRADINA_REG.cad не могат да бъдат разпознати и отворени. Моля за вашето съдействите да актуализирате пакета с документи на страницата на общината или да ми изпратите горе-споменатите файлове във стандартните DWG или DXF формати.

Отговор: Форматът *.cad се поддържа, отваря и е основен формат на всички геодезически приложения. Форматът *.cad съдържа в себе си съответната кадастрална и регулационна информация“.

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0016

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен