Обявления по ЗОП с предмет:

Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен

6 обособени позиции както следва:

  • Обособена позиция № 1 – І - ва зона: „Град Сливен: кв. „Клуцохор”, кв. „Комлука”, Централна градска част при граници – ул. „Елисавета Багряна” - вкл., бул. „Христо Ботев” - вкл., бул. „Хаджи Димитър” - вкл., бул. „Бр.Миладинови” - вкл., бул. „Банско шосе” - вкл.; Промишлени зони, кв. „Надежда”, бул. „Цар Симеон”, бул. „Стефан Караджа”, кв. „Речица”, м. „Селището”;
  • Обособена позиция № 2 - II – ра зона: „Град Сливен: кв. „Република”, кв. „Колъо Фичето”, кв. „Ново село”, кв. „Руски”, кв. „Стоян Заимов”, кв. „Даме Груев”, бул. „Панайот Хитов” - вкл., бул. „Бургаско щосе” - вкл., бул. „Илинденско въстание” - вкл.”;
  • Обособена позиция № 3 - III – та зона: „Град Сливен: кв. „Българка”, кв. „Младост” кв. „Дружба”, кв. „Сини камъни”, бул. „Стефан Стамболов” - вкл, бул. „Янко Сакъзов” - вкл., кв. „Дебела кория”, СО „Изгрев”, ул. „Ичеренско шосе”,с. Сотиря”;
  • Обособена позиция № 4 – IV - та зона: „Населени места на територията на Община Сливен (без гр. Сливен) – с. Ичера, с. Раково, с. Стара река, с. Средорек, с. Божевци, с. Изгрев, с. Зайчаре, с. Трапоклово, с. Горно Александрово, селищни образувания и местности”;
  • Обособена позиция № 5 – V - та зона: „Населени места на територията на Община Сливен (без гр. Сливен): с. Бинкос, с. Селиминово, с. Голямо Чочовен, с. Гавраилово, с. Малко Чочовен, с. Чинтулово, с. Ковачите, с. Злати Войвода, с. Струпец, с. Старо село, с. Младово, с. Николаево, гр. Кермен, с. Биково, с. Бяла, с. Новачево, с. Градско, с. Въглен”;
  • Обособена позиция № 6 – VI - та зона: „Населени места на територията на Община Сливен (без гр. Сливен), с. Самуилово, с. Панаретовци, с. Мечкарево, с. Глуфишево, с. Гергевец, с. Крушаре, с. Скобелево, с. Бозаджии, с. Чокоба, с. Камен, с. Тополчане, с. Калояново, с. Жельо Войвода, с. Глушник ,с. Блатец, с. Драгоданово”

Заповед № РД 15-1751/16.11.2012г. за удължаване на срока за работа на комисията

Заповед № РД 15-1631/01.11.2012г. за удължаване на срока за работа на комисията
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2012 г., размер на файла: 69.87kB ]

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 17 октомври, 2012 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на участниците в процедурата, техните упълномощени представители, както и на представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, че:

на 19.10.2012 г. от 15.00 часа в стая № 17 на Общинска администрация – Сливен

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура с предмет: „Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен”, открита с Решение № РД 15 - 1166/17.08.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен”, с уникален номер на АОП 00118-2012-0018, уведомяваме заинтересованите лица, че със Заповед № РД 15-1440/04.10.2012 г., на кмета на Община Сливен, е удължен срока за работа на комисията до 31.10.2012 г.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

С Решение РД 15-1268 от 30.08.2012 г. на Възложителя е направена следната промяна в документацията:

Допълва се проекта на договора, както следва: в чл. 4 се добавя алинея 7 "При възникване на допълнителни видове СМР/СРР, които не са включени в ценовото предложение същите ще бъдат остойностявани с параметрите на ценообразуване посочени в анализите към ценовото предложение."

Тук можете да свалите допълнения проект на договора.


Обръщаме внимание на закупуващите документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, че ал. 7 на чл. 7 от Закона за счетоводството еднозначно определя:

„При стопански операции, отнасящи се до задължения към бюджетни предприятия, възникнали на основание и по реда на нормативен акт, първичният счетоводен документ по ал. 1 е съответният платежен документ за извършено плащане”.

В тази връзка първичен счетоводен документ за закупуване на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки с възложител Община Сливен при плащане по банков път е съответния платежен документ за извършване на плащането.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (4) [ Дата на публикуване - 31 август, 2012 година ]

Изх. № 4700-171/1/ от 31.08.2012 г.

ДО
ЗАКУПИЛИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗЯСНЕНИЯ

Относно: Постъпило искане за разяснение с вх. № 4700 - 171/31.08.2012 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2012-0018, съгласно чл. 29, ал.1 и ал.3 от ЗОП

Въпрос № 1 – По отношение на Гаранцията за участие, когато е под формата на Банкова гаранция и се кандидатства за повече от една обособена позиция, възможно ли е банковата гаранция да е една, в която са посочени обособените позиции, за които се кандидатства.

Отговор на въпрос № 1 - Гаранцията за участие за всяка обособена позиция е в размер на    2 000,00 лева (две хиляди лева). Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция следва да се представи отделна Банкова гаранция за участие, за всяка обособена позиция, за която се кандидатства.

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


Разяснения по документацията (3) [ Дата на публикуване - 31 август, 2012 година ]

Изх. № 4702-759/1/ от 31.08.2012 г.

ДО
ЗАКУПИЛИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗЯСНЕНИЯ

Относно: Постъпило искане за разяснение с вх. № 4702 - 759/29.08.2012 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2012-0018, съгласно чл. 29, ал.1 и ал.3 от ЗОП

Въпрос № 1 – В съответствие с посочените изисквания в Раздел ІІ – Специфични изисквания към участниците от документацията, а именно:

т. 2.6. Участникът следва да представи списък на техническите лица, включително на отговарящите за контрола на качеството, които ще използва за извършване на строителството – свободна форма.

т. 2.7. Участникът следва да разполага с минимум един комплект механизация за изпълнение на СМР/СРР за пътен/уличен участък с асфалтова настилка.

Най-учтиво молим за отговор на следния въпрос:

При подаване на оферта за повече от една обособена позиция, Възложителят има ли изискване за представяне/осигуряване на различни лица – част от екипа ръководен персонал и различни комплекти машини за извършване на СМР/СРР, за всяка от обособените позиции?

Отговор на въпрос № 1 - Ръководният и изпълнителски екип е един независимо за колко обособени позиции участникът ще подаде оферта - една, повече или за шестте обособени позиции.

Изпълнителят следва да разполага с един комплект механизация посочен в документацията за участие независимо за колко обособени позиции ще подаде оферта - една, повече или за шестте обособени позиции.

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


Разяснения по документацията (2) [ Дата на публикуване - 24 август, 2012 година ]

Изх. № 2600-23/1/ от 24.08.2012 г.

ДО
ЗАКУПИЛИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗЯСНЕНИЕ

Относно: Постъпило искане за разяснение с вх. № 2600-23/22.08.2012 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2012-0018, съгласно чл. 29, ал.1 и ал.3 от ЗОП

Въпрос № 1 – Какво означава термина, използван в документацията «уличен участък с асфалтова настилка», за който се изисква минимум един комплект механизация, описани в Таблица 1?

Отговор на въпрос № 1 – Изпълнителят следва да разполага с един комплект механизация посочен в документацията за участие независимо за колко обособени позиции ще подаде оферта - една, повече или за шестте обособени позиции.

Въпрос № 2 – Какво означава термина използван в документацията «ключов ръководен персонал», за който се изисква 10 години стаж в строителството?

Отговор на въпрос № 2 – Ключовият ръководен персонал включва - ръководител обект и технически ръководител.

Въпрос № 3 – Ако участникът подава оферта за всички обособени позиции, образците от 1 до 11 еднократно ли трябва да бъдат приложени в офертата или към всяка обособена позиция е нужно подаването на отделни попълнени образци?

Отговор на въпрос № 3 – Образец № 1 се попълва поотделно за всяка обособена позиция, за която се участва. Броят на Образец № 1 е равен на броя на обособените позиции, за които се участва.

Образци №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 11 се попълват в един екземпляр независимо от броя на обособените позиции, за които се участва. В тези образци след предмета на поръчката се описват обособените позиции, за които се участва.

Образец № 9 се подава за всяка обособена позиция при изпълнението, на която участникът предвижда използването на подизпълнител. Ако участникът предвижда няколко подизпълнители Образец № 9 се попълва за всеки от тях.

Образец № 10 се попълва от всеки подизпълнител за всяка обособена позиция, за изпълнението на която е посочен като такъв.

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


Разяснения по документацията (1) [ Дата на публикуване - 24 август, 2012 година ]

Изх. № 4702-741/1/ от 24.08.2012 г.

ДО
ЗАКУПИЛИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗЯСНЕНИЕ

Относно: Постъпило искане за разяснение с вх. № 4702 - 741/23.08.2012 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2012-0018, съгласно чл. 29, ал.1 и ал.3 от ЗОП

Въпрос № 1 – При разглеждане на приложената документация в Раздел ІІ «Специфични изисквания към участниците» от «Указания за подготовка на офертата», в т. 2.7. «Участникът следва да разполага с минимум един комплект механизация за изпълнение на СМР/СРР за пътен/уличен участък с асфалтова настилка», моля Възложителят да уточни:

Това изискване за всяка една обособена позиция ли се отнася или общо за цялата поръчка. В случай, че се участва за повече от една ОП, с колко екипа следва да разполагаме?

Отговор на въпрос № 1 – Изпълнителят следва да разполага с един комплект механизация посочен в документацията за участие независимо за колко обособени позиции ще подаде оферта - една, повече или за шестте обособени позиции.

Въпрос № 2 – В раздел ІІ, т. 2.6. от указанията и раздел ІІІ, т. 2.3. – технически възможности за минимални изисквания, т. 6 от обявлението за обществената поръчка, не става ясно Възложителят има ли изискване в списъка за техническите лица да се включва персонала обслужващ техниката предвидена за изпълнение на СМР или се включва само ръководен екип /ръководител обект, технически ръководител, отговорник по качеството и отговорник КБЗ/.

Отговор на въпрос № 2 – В Списъка на техническите лица, включително на отговарящите за контрола на качеството, които участникът ще използва за извършване на строителството следва да бъдат включени ръководните служители, лицата отговарящи за котнрола на качеството и лицата, които отговарят за извършване на СМР. Персоналът обслужващ техниката предвидена за изпълнение на СМР също следва да е включен в списъка.

Въпрос 2.1. Кои длъжности според Възложителя се считат за ключов ръководен персонал, който следва да притежава най-малко 10 г. стаж в строителството.

Отговор на въпрос № 2.1 - Ключовият ръководен персонал включва - ръководител обект и технически ръководител.

Въпрос 2.2. В случай на участие за повече от една обособена позиция, ръководният и изпълнителски екип за всяка ОП поотделно ли следва да се предвиди?

Отговор на въпрос № 2.2 – Не. Ръководният и изпълнителски екип е един независимо за колко обособени позиции участникът ще подаде оферта - една, повече или за шестте обособени позиции.

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


Информация за изпълнението на договора - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 15 март 2018 г., 16:28:46, размер на файла: 149.59kB ]

Информация за изпълнението на договора - обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 15 март 2018 г., 16:28:48, размер на файла: 149.17kB ]

Информация за изпълнението на договора - обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 15 март 2018 г., 16:28:50, размер на файла: 148.35kB ]

Информация за изпълнението на договора - обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 15 март 2018 г., 16:28:52, размер на файла: 149.49kB ]

Информация за изпълнението на договора - обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 15 март 2018 г., 16:28:54, размер на файла: 148.75kB ]

Информация за изпълнението на договора - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 15 март 2018 г., 16:28:56, размер на файла: 149.03kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0018

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен