Обявления по ЗОП с предмет:

Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Сливен

Целта на обществената поръчка е възстановяване на експлоатационното състояние и повишаване на носимоспособността на пътни настилки и съоръжения; отводнителни мероприятия и други елементи на общинските пътища.

Подробно описание на пътищата и тяхната дължина се съдържа в документацията за участие.


Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 10 октомври, 2012 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на участниците в процедурата, техните упълномощени представители, както и на представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, че:

на 11.10.2012 г. от 16.30 часа в зала № 17 на Общинска администрация – Сливен

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура с предмет: „Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Сливен”, открита с № РД 15 - 1264/29.08.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

С Решение РД 15-1326 от 11.09.2012 г. на Възложителя е направена следната промяна в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие:

В ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат от обявлението за обществена поръчка вместо «Плащанията ще се извършват със средства от общинския бюджет» да се чете «Плащанията ще се извършват от целева субсидия от Републиканския бюджет за капиталови разходи.»

В декларация Образец 5 и декларация Образец 6 към документацията за участие - отпадат думите "ново строителство", "технологично поддържане" и "текущ ремонт", а думата "уличната" се заменя с "пътната".

Тук можете да свалите корегираните декларация Образец №5 и декларация Образец №6


Обръщаме внимание на закупуващите документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, че ал. 7 на чл. 7 от Закона за счетоводството еднозначно определя:

„При стопански операции, отнасящи се до задължения към бюджетни предприятия, възникнали на основание и по реда на нормативен акт, първичният счетоводен документ по ал. 1 е съответният платежен документ за извършено плащане”.

В тази връзка първичен счетоводен документ за закупуване на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки с възложител Община Сливен при плащане по банков път е съответния платежен документ за извършване на плащането.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията [ Дата на публикуване - 20 септември, 2012 година ]

Изх. № 9400-16011 от 20.09.2012 г.

ДО
ЗАКУПИЛИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗЯСНЕНИЯ

Относно: Постъпило искане за разяснение с вх. № 4702 - 813/17.09.2012 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2012-0019, съгласно чл. 29, ал.1 и ал.3 от ЗОП

Въпрос № 1 – При наличие на образец по т. 1.1.9.7. – «Декларация – Образец № 7 за техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на обществената поръчка», в която участникът описва механизацията, предвидена за изпълнение на поръчката, включително техника за ремонт на пътна настилка, какво трябва да съдържа посочената в т. 1.1.9.5. декларация?

Отговор на въпрос № 1 - При изготвянето на документацията в т. 1. Необходими документи, ІV. Съдържание на офертата от документацията за участие се е получило повторение, поради което по т. 1.1.9.5. няма да се изисква прилагане на документ (декларация свободен текст).

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0019

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен