Обявления по ЗОП с предмет:

Текущ ремонт и поддържане на общинската пътна мрежа на територията на община Сливен

Целта е възстановяване на експлоатационното състояние и носимоспособността на пътни настилки и съоръжения; отводнителни мероприятия и други.

Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява по пътища от Общинската пътна мрежа обособени в 3 позиции. Подробното описание на пътищата, тяхното разпределение по обособени позиции и дължината им са посочени в документацията за участие.

Строително-ремонтните дейности ще бъдат извършвани по участъци от уличните (пътните) платна, където настилките са силно амортизирани и включват следните дейности: земни работи, поддържане и ремонт на пътни настилки, поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности, поддържане и ремонт на пътни принадлежности, озеленяване и ландшафтно оформяне.


Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 30 октомври, 2012 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на участниците в процедурата, техните упълномощени представители, както и на представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, че:

на 01.11.2012 г. от 15.00 часа в стая № 17 на Общинска администрация – Сливен

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура с предмет: „Текущ ремонт и поддържане на общинската пътна мрежа на територията на община Сливен”, открита с Решение № РД 15 - 1313/05.09.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Обръщаме внимание на закупуващите документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, че ал. 7 на чл. 7 от Закона за счетоводството еднозначно определя:

„При стопански операции, отнасящи се до задължения към бюджетни предприятия, възникнали на основание и по реда на нормативен акт, първичният счетоводен документ по ал. 1 е съответният платежен документ за извършено плащане”.

В тази връзка първичен счетоводен документ за закупуване на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки с възложител Община Сливен при плащане по банков път е съответния платежен документ за извършване на плащането.


Разяснения по документацията [ Дата на публикуване - 08 октомври, 2012 година ]

Изх. № 4704-3067 от 08.10.2012 г.

ДО
ЗАКУПИЛИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗЯСНЕНИЯ

Относно: Постъпило искане за разяснение с вх. № 4700 - 192/05.10.2012 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2012-0020, съгласно чл. 29, ал.1 и ал.3 от ЗОП

Въпрос № 1 – За изпълнението на дейностите по "Озеленяване и ландшафтно оформяне" са предвидени в документацията за участие 3 бр. "Лека прикачна механизация за косене по откоси". Наличието на храсторези ще покрие ли това изискване, в предвид на това, че изпълнението на тези дейности може да се извърши с тях?

В случай, че се участва само за една обособена позиция, необходимо ли е наличието на 3 броя такава техника?

Отговор на въпрос № 1 – Да, наличието на съответния брой храсторези ще покрие това изискване.

Да, необходимо е наличието на 3 броя такава техника, независимо от броя на обособените позиции, за които се участва.

Въпрос № 2 – В т. 2.7 изисквате Автокран с товароподемност до 10 т. и Автокран. Моля, да поясните техническа грешка ли е и ако не с каква товароподемност да е втория автокран?

Отговор на въпрос № 2 – Не е техническа грешка. Възложителят няма изискване за определена товароподемност на втория Автокран.

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0020

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен