Обявления по ЗОП с предмет:

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор и контрол по строителството на строителни и монтажни работи в крепостта „Туида”

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 07 ноември, 2012 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 14.11.2012 г. от 14.00 часа в стая № 19 на Общинска администрация

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор и контрол по строителството на строителни и монтажни работи в крепостта „Туида” по проект „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013”, открита с Решение № РД 15-1322/11.09.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор и контрол по строителството на строителни и монтажни работи в крепостта „Туида” по проект „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0021.

Документацията за участие в процедурата е безплатна и достъпна за закупуване в сайта на Община Сливен. В плик № 1 не е необходимо да се прилага документ за закупена документация за участие.

Инж. Румен Стоилов – Ръководител на проекта


Документация за участие
[ Дата на публикуване: 11 септември 2012 г., размер на файла: 135.30MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Изх. № 4704-2911/27.09.2012 г.

ДО
ЗАКУПИЛИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО: Постъпили искания за разяснение с Вх. № 4704-2877/24.09.2012 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2012-0021, съгласно чл. 29, ал.1 и ал.3 от ЗОП

Въпрос № 1: Възможно ли е в задължителния минимален състав ключови специалисти Ръководителят на екипа да е и Отговорник по контрола на качеството и безопасни условия на труд?

Въпрос № 2: Възможно ли е в задължителния минимален състав ключови специалисти Специалистът от Инженерно-техническия състав, определен за надзор на строителството на обекта по част озеленяване да е и Отговорник по опазване на околната среда, т.е. ключовите специалисти да упражняват и строителен надзор?

Отговор на въпрос № 1: Ръководителят на екипа може да бъде и Отговорник по контрола на качеството и безопасни условия на труд, но трябва да отговаря на минималните изисквания за двете длъжности, описани в Обявлението и в Специфичните изисквания от Документацията за участие в обществената поръчка. Същият трябва да докаже професионалната си квалификация и опит с необходимите документи.

Отговор на въпрос № 2: Специалистът от Инженерно-техническия състав, определен за надзор на строителството на обекта по част озеленяване може да бъде и Отговорник по опазване на околната среда, но трябва да отговаря на минималните изисквания за двете длъжности, описани в Обявлението и в Специфичните изисквания от Документацията за участие в обществената поръчка. Същият трябва да докаже професионалната си квалификация и опит с необходимите документи.

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0021

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен