Обявления по ЗОП с предмет:

Строителни и монтажни работи в крепостта „Туида” по проект „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 19 декември 2012 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 27.12.2012 г. от 14.00 часа в зала № 19 на Общинска администрация

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура: „Строителни и монтажни работи в крепостта „Туида” по проект „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, открита с Решение № РД 15-1431/03.10.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Решение РД № 15-1510/12.10.2012г. на Възложителя за промяна в Обявлението
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2012 г., размер на файла: 180.90kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2012 г., размер на файла: 9.33MB ]

Техническа документация
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2012 г., размер на файла: 121.28MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


Разяснения по документацията
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2012 г., размер на файла: 619.99kB ]

Разяснения по документацията
[ Дата на публикуване: 22 октомври 2012 г., размер на файла: 223.06kB ]

Разяснения по документацията
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2012 г., размер на файла: 171.92kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0024

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен