Обявления по ЗОП с предмет:

Строителен надзор на СМР по изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен

Обществена поръчка с предмет:
Строителен надзор на СМР по изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен във връзка с изпълнението на Договор за БФП BG161РО001/1.1-12/2011/026, финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, с три обособени позиции, както следва:

  • Обособена позиция/Лот 1: Строителен надзор на СМР по изграждане на Център за настаняване от семеен тип „Дружба”
  • Обособена позиция/Лот 2: Строителен надзор на СМР по изграждане на Център от семеен тип „Ново село”
  • Обособена позиция/Лот 3: Строителен надзор на СМР по изграждане на Център за настаняване от семеен тип „Сини камъни”

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 04 март, 2013 година ]

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни, както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 06.03.2013 год. /сряда/ от 10.00 часа в зала № 17 на Общинска администрация

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура: „Строителен надзор на СМР по изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен във връзка с изпълнението на Договор за БФП BG161РО001/1.1-12/2011/026, финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, с три обособени позиции”, открита с Решение № РД 15-1482 от 09.10.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Съобщение във връзка с отваряне на оферти [ Дата на публикуване - 02 ноември, 2012 година ]

На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП, община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 05.11.2012 г. от 11.00 часа в зала № 17 на Общинска администрация

ще бъдат отворени офертите по процедура: „Строителен надзор на СМР по изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен във връзка с изпълнението на Договор за БФП BG161РО001/1.1-12/2011/026, финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, с три обособени позиции”, открита с Решение № РД 15-1482 от 09.10.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 09 октомври 2012 г., размер на файла: 7.62MB ]

Техническа документация
[ Дата на публикуване: 09 октомври 2012 г., размер на файла: 191.36MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0026

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен