Обявления по ЗОП с предмет:

Информация и публичност по проекти, финансирани по ОПРР

Обществена поръчка с предмет:
„Информация и публичност по проекти, финансирани по ОПРР”, включваща следните 6 обособени позиции:

  1. Проект „Корекция на р. Дюлева в гр. Сливен, I-ви етап”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”
  2. Проект “Интегриран проект за благоустрояване на парк „ЮНАК”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”
  3. Проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”
  4. Проект „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, Приоритетна ос 3: “Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1: “Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”
  5. Проект «Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на деца в риск в Община Сливен», Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”
  6. Проект „Регион Сливен – кръстопът на традиции, култури и епохи”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”

Пълното описание на дейностите се съдържа в техническото задание.


Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 11 януари, 2013 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни, както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 16.01.2013 год. /сряда/ от 14.00 часа в зала № 19 на Общинска администрация

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура: „Информация и публичност по проекти, финансирани по ОПРР”, открита с Решение № РД 15-1516/15.10.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Решение РД № 15-1533/18.10.2012г. на Възложителя за промяна в Обявлението
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2012 г., размер на файла: 1.13MB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 15 октомври 2012 г., размер на файла: 16.33MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията
[ Дата на публикуване: 18 октомври 2012 г., размер на файла: 196.36kB ]

Разяснения по документацията
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2012 г., размер на файла: 734.67kB ]

Разяснения по документацията
[ Дата на публикуване: 16 ноември 2012 г., размер на файла: 625.59kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0027

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен