Обявления по ЗОП с предмет:

Предоставяне на мерки за информация и публичност за проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 04 януари, 2013 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че :

на 10.01.2013 год. /четвъртък/ от 14.00 часа в зала № 19 на Общинска администрация

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура: „Предоставяне на мерки за информация и публичност за проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”, открита с № РД 15-1594/ 25.10.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Решение РД № 15-1636/02.11.2012г. на Възложителя за промяна в документацията
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2012 г., размер на файла: 184.47kB ]

Технически спецификации, след Решение РД № 15-1636/02.11.2012г. на Възложителя за промяна в документацията
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2012 г., размер на файла: 852.00kB ]

Проект на договор, след Решение РД № 15-1636/02.11.2012г. на Възложителя за промяна в документацията
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2012 г., размер на файла: 230.00kB ]

Документация за участие, след Решение РД № 15-1636/02.11.2012г. на Възложителя за промяна в документацията
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2012 г., размер на файла: 2.46MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2012 г., размер на файла: 271.96kB ]

Разяснения по документацията
[ Дата на публикуване: 01 ноември 2012 г., размер на файла: 1.09MB ]


Информация за приключен договор
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2015 г., 10:42:08, размер на файла: 158.58kB ]

Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договора
[ Дата на публикуване: 02 декември 2015 г., 09:56:25, размер на файла: 43.70kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0028

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен