Обявления по ЗОП с предмет:

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 15 декември, 2012 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на участниците в процедурата, техните упълномощени представители, както и на представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, че:

на 18.12.2012 год. /вторник/ от 13.00 часа в зала № 20 на административната сграда на Община Сливен, находяща се на бул. „Цар Освободител” № 1

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура с предмет: „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал”, открита с № РД 15-1624/01.11.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 01 ноември 2012 г., размер на файла: 2.40MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2012 г., размер на файла: 373.70kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0029

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен