Обявления по ЗОП с предмет:

Изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 04 март, 2013 година ]

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни, както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 06.03.2013 год. /сряда/ от 11.00 часа в зала № 17 на Общинска администрация

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура: „Изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен във връзка с изпълнението на Договор за БФП BG161РО001/1.1-12/2011/026, финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, с три обособени позиции”, открита с Решение № РД 15- 1735 от 15.11.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Решение РД 15-1849/29.11.2012 г. на Възложителя за промяна в документацията, в Приложение № 1 - "Списък на документите, съдържащи се в офертата"
[ Дата на публикуване - 29 ноември, 2012 година ]

Приложение № 1 - "Списък на документите, съдържащи се в офертата", след Решение РД 15-1849/29.11.2012 г. на Възложителя за промяна в документацията
[ Дата на публикуване: 29 ноември 2012 г., размер на файла: 616.00kB ]

Документация за участие, след Решение РД 15-1849/29.11.2012 г. на Възложителя за промяна в документацията
[ Дата на публикуване: 29 ноември 2012 г., размер на файла: 212.54MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията [ Дата на публикуване - 06 декември 2012 г. ]

Изх. № 4704-3694(1)/30.11.2012

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

РАЗЯСНЕНИЯ

Относно: Постъпил въпрос относно обществена поръчка с наименование „Изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен във връзка с изпълнението на Договор за БФП BG161РО001/1.1-12/2011/026, финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, с три обособени позиции“, уникален номер на АОП: 00118-2012-0035

ВЪПРОС 1: Под специфичен оборот от сходни договори с предмета на настоящата поръчка се приемат договори за СМР, включващи строителство на сгради. Ще приеме ли Възложителя договори за ремонт и/или реконструкция на сгради? Или ще приеме за сходни договори за ново строителство?

ОТГОВОР 1: В т. ІІІ.2.2 „Икономически и финансови възможности“ на Обявление за обществена поръчка, утвърдено с Решение РД 15- 1735 от 15.11.2012 г. на Възложителя – кмета на община Сливен – е изрично посочено, че „Под специфичен оборот от сходни договори с предмета на настоящата поръчка се приемат договори за СМР, включващи строителство на сгради“. В този случай Възложителят има предвид ново строителство и реконструкция на сгради, съгласно дефинициите в Допълните разпоредби на ЗУТ.

ВЪПРОС 2: В ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА, т. IV.3.7. Срок на валидност на офертите (открита процедура) - срока на валидност на офертите е посочен 120 дни, а в УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, стр. 14, т. 43.1 "Предложенията следва да бъдат валидни със срок 90 календарни дни от крайния срок за поучаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата", в Предлагана цена - Образец 14, е написано също че валидността на предложението е 90 дни от крайния срок за подаване на офертите. Колко календарни дни да са валидни Ценовото предложение, Банковата гаранция?

ОТГОВОР 2: ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА има приоритет пред Указанията към участниците и приложенията. По тази причина в случая следва участниците да се съобразят с изискването на т. IV.3.7 от ОБЯВЛЕНИЕТО.

ВЪПРОС 3: Моля уточнете как да бъде опакована офертата, ако участниците кандидатстват по 2 или 3 - те обособени позиции, по коя от схемите и надписи, направени съгласно укаманията Ви, тъй като на стр. 9 от УКАЗАНИЯТА КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, т. 21.1 "Пликът с офертата три отделни запечатани непрозрачни плика и надписи ...", а на стр. 10, т. 23 и 24 са описани друг вид надпис и брой пликове за участие при повече от една обособена позиция.

ОТГОВОР 3: Отговорът на въпроса се съдържа в текста на чл.57, ал.3 от ЗОП. „Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите”.

ВЪПРОС 4: Моля да уточните следните възникнали въпроси:

За Лот 1: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип „Дружба“. В КСС по обособени позиции:

1.1 Поз. 129 – „Доставка и монтаж дървен парапет по детайл“ – липсва детайл.

1.2 Поз. 130 – „Пергола“ – липсва детайл.

1.3 Поз. 199 – „Каучукова настилка при катерушка“ – уточнете дебелината на настилката.

1.4 Поз. 231 – Бойлер 500 л, комбиниран с електрически нагревател“ – в проектната документация част „ВиК“ липсва такъв вид бойлер и дали не става дублиране с поз. 280 – „Обемен бойлер 500 л. със серпентина и ел. нагревател 9 kW“.

1.5 Поз. 346 – „Електрически котел 24 kW“ – в проектната документация част „ОВК“ липсва електрически котел.

За Лот 2: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип „Ново село”. В КСС по обособени позиции:

2.1 Поз. 131 – „Пергола“ – липсва детайл.

2.2 Поз. 195 – „Каучукова настилка при катерушка“ – уточнете дебелината на настилката.

2.3 Поз. 227 – „Бойлер 500 литра, комбиниран с електрически нагревател“ – в проектната документация част „ВиК“ липсва такъв вид бойлер и дали не става дублиране с поз. 276 – „Обемен бойлер 500 л. със серпентина и ел. нагревател 9 kW“.

2.3 Поз. 342 – „Електрически котел 24 kW“ – в проектната документация част „ОВК“ липсва електрически котел.

2.4. В проектната документация част „ОВК“ има посочен газов котел, но той липсва в количествената сметка.

За Лот 3: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип „Сини камъни”

3.1 Поз. 139 – „Пергола“ – липсва детайл.

3.2 Поз. 206 – „Каучукова настилка при катерушка“ – уточнете дебелината на настилката.

3.3 Поз. 240 – „Бойлер 500 литра, комбиниран с електрически нагревател“ – в проектната документация част „ВиК“ липсва такъв вид бойлер и дали не става дублиране с поз. 292 – „Обемен бойлер 500 л. със серпентина и ел. нагревател 9kW“.

ОТГОВОР 4:

За Лот 1: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип „Дружба“. В КСС по обособени позиции:

1.1 Поз. 129 – За ценообразуване да се използват данните от КС по усмотрение на кандидата.

1.2 Поз. 130 – на чертеж фасада на сградите „Сини камъни“ и „Дружба“ е показана „стоманобетонна пергола“ – да се чете: „стоманобетонна греда“ – има я в част Конструктивна, напречните греди обаче са дървени – вижда се от плановете. За обект „Ново село“ перголата е изцяло дървена.

1.3 Поз. 199 – Каучукова настилка при катерушка – дебелина на каучуковите плочи 40 мм, върху уплътнен пясък и чакъл.

1.4 Поз. 231 – Бойлер 500 л. е показан в чертежи W102 и W409 в част „ВиК”. Същият е предмет на ОВК проекта. Позиции 231 и 280 трябва да се оферират.

1.5 Поз. 346 – Участникът следва да оферира всички позиции в КС.

За Лот 2: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип „Ново село”. В КСС по обособени позиции:

2.1 Поз. 131 – – на чертеж фасада на сградите „Сини камъни“ и „Дружба“ е показана „стоманобетонна пергола“ – да се чете: „стоманобетонна греда“ – има я в част Конструктивна, напречните греди обаче са дървени – вижда се от плановете. За обект „Ново село“ перголата е изцяло дървена.

2.2 Поз. 195 – Каучукова настилка при катерушка – дебелина на каучуковите плочи 40 мм, върху уплътнен пясък и чакъл.

2.3 Поз. 227 – Бойлер 500 л. е показан в чертежи W102 и W409 в част „ВиК”. Същият е предмет на ОВК проекта. Позиции 227 и 276 трябва да се оферират.

2.3 Поз. 342 – Електрически котел – Котелът е електрически е и е споменат в записката по част ОВК, т.V.

2.4. Няма газов котел. В чертеж "Разпределеине кота - 2,80, чертеж № CNSTS-NS-H101 в публикуваната ПСД файл CNSTS-NS-H101.pdf е допусната техническа грешка. „Водогреен котел на природен газ с мощност 24 kW“ да се чете „Водогреен котел, електрически, 24 kW“.

За Лот 3: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип „Сини камъни”

3.1 Поз. 139 – на чертеж фасада на сградите „Сини камъни“ и „Дружба“ е показана „стоманобетонна пергола“ – да се чете: „стоманобетонна греда“ – има я в част Конструктивна, напречните греди обаче са дървени – вижда се от плановете. За обект „Ново село“ перголата е изцяло дървена.

3.2 Поз. 206 – Каучукова настилка при катерушка – дебелина на каучуковите плочи 40 мм, върху уплътнен пясък и чакъл.

3.3 Поз. 240 – Бойлер 500 л. е показан в чертежи W102 и W409 в част „ВиК”. Същият е предмет на ОВК проекта. Позиции 240 и 292 трябва да се оферират.

ВЪПРОС 5: Моля да ни бъдат дадени разяснения по следните въпроси:

По Количествено-стойностна сметка:

За всички обособени позиции

Част: Ел:

Какъв тип са проводниците от поз. 376 до поз. 382 за за Обособена позиция 1, от поз. 372 до поз. 378 за Обособена позиция 2 и от поз. 385 до поз. 391 за Обособена позиция 3?

Какви са техническите парамети на LED прожекторите?

ОТГОВОР 5:

Всички въпросни позиции от трите количествени сметки се отнасят за кабел тип СВТ.

Относно типа на LED прожектора: участникът следва да избере такъв с характеристики не по-лоши от следния примерен: Мощност 20W, захранване 220V, светлинен поток 1600 lm, светлинен поток на ват 80 lm/W, ъгъл на светене 105 градуса, цвят на светлината бял, топъл 3000 К, коефициент на мощност > 90%, продължителност на експлоатация > 50000 часа, степен на защита IP65.

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0035

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен