Обявления по ЗОП с предмет:

Одит на проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 28 март 2013 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни, както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 02.04.2013 г. от 14.00 часа в зала № 19 на Общинска администрация

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура: Одит на проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007–2013" , открита с Решение № РД 15-1798/23.11.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 23 ноември 2012 г., размер на файла: 2.17MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията
[ Дата на публикуване: 10 декември 2012 г., размер на файла: 66.58kB ]


Информация за приключен договор
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2015 г., 10:44:38, размер на файла: 154.41kB ]

Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договора
[ Дата на публикуване: 02 декември 2015 г., 09:54:02, размер на файла: 42.87kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0037

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен