Обявления по ЗОП с предмет:

Избор на изпълнител за техническа помощ /експертни консултантски услуги/ на проект „Интегриран проект на водния цикъл на град Сливен”

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 27 март 2013 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 29.03.2013 г. от 14.00 часа в зала № 19 на Общинска администрация

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура с предмет: „Избор на изпълнител за техническа помощ /експертни консултантски услуги/ на проект „Интегриран проект на водния цикъл на град Сливен”, открита с № РД 15-1826/26.11.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Решение РД 15-1863/03.12.2012 г. на Възложителя за промяна в документацията
[ Дата на публикуване: 03 декември 2012 г., размер на файла: 188.14kB ]

Пълно описание на обекта на поръчката и указания за участие, след Решение РД 15-1863/03.12.2012 г. на Възложителя за промяна в документацията
[ Дата на публикуване: 03 декември 2012 г., размер на файла: 305.00kB ]

Техническа спецификация, след Решение РД 15-1863/03.12.2012 г. на Възложителя за промяна в документацията
[ Дата на публикуване: 03 декември 2012 г., размер на файла: 201.00kB ]

Проекто договор, след Решение РД 15-1863/03.12.2012 г. на Възложителя за промяна в документацията
[ Дата на публикуване: 03 декември 2012 г., размер на файла: 172.00kB ]


Документация за участие, след Решение РД 15-1863/03.12.2012 г. на Възложителя за промяна в документацията [Последна промяна - 03 декември 2012 г., размер на файла - 2,14 MB]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 03 декември 2012 г., размер на файла: 72.55kB ]

Разяснения по документацията (2) [ Дата на публикуване - 03 декември, 2012 година ]

Въпрос: В раздел III.2.3. „Технически възможности” от обявлението за обществена поръчка като изискване за Ръководител техническа помощ „Образование и квалификация: Висше образование, образователно квалификационна степен магистър по някоя от следните специалности: икономика, финанси, право, инженерна специалност или еквивалентна”. Моля уточнете висше образование в областта на природните науки счита ли се за еквивалентна специалност. В допълнение моля уточнете дали висше образование в областта на публичната администрация се счита за еквивалентна специалност.

Отговор: Висше образование в областта на природните науки не може да се приеме за еквивалентна специалност. Висше образование в областта на публичната администрация ще се приеме за еквивалентна специалност.

Въпрос: В точка 4.2. „Цена на документацията за участие и начин на плащане” от указанията за участие в обществената поръчка е записано: „Не е предвидена такса за закупуване на документацията”. В точка 6.1. „Подготовка на офертата” от указанията за участие в обществената поръчка е записано: „Участниците, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в процедурата”. Моля разяснете как да покрием изискването за закупена документация за участие.

Отговор: В точка 6.1. от указанията е допусната фактическа грешка. Документацията е безплатна и не се изисква закупуване на документацията за допускане на участниците в процедурата.

Въпрос: В точка II.3. „Продължителност на поръчката или срок на изпълнение” от обявлението на обществената поръчка е записано: „Завършване 31.12.2014 г.”. В точка 1.3. „Срок за изпълнение на поръчката” от указанията за участие на обществената поръчка, в проектодоговора, както и в други документи е записано: „Срокът за изпълнение на поръчката е 29 /двадесет и девет/ месеца от датата на получаване на уведомително писмо от Възложителя”. Моля уточнете кой срок за изпълнение да се вземе в предвид.

Отговор: В документацията е допусната фактическа грешка. Срокът за завършване е 21.01.2015 г., като по-подробно може да се запознаете с публикуваното решение за промяна.

Въпрос: В точка II.2.2. „Икономически и финансови възможности: от обявлението на обществената поръчка е записано: „За доказване на съответствие с икономическите и финансови изискания, участникът следва да попълни справка-декларация Образец 10 /където да посочи общ и специфичен оборот/ и да представи копие от отчета за приходите и разходите за 2009, 2010 и 2011 г., ако същите не са обявени в Търговския регистър”. В точка 2.4. „Икономически и финансови изисквания към участниците” от указанията за участие е записано: „За доказване на съответствие с икономическите и финансови изисквания, участникът следва да попълни Образец 10 и да представи копие от отчетите за приходите и разходите за 2009, 2010 и 2011 г.”. Моля уточнете в случай на обявяване на отчетите за приходите и разходите в Търговския регистър нужно ли е предоставяне на техни заверени копия.

Отговор: В случай на обявяване на отчетите за приходите и разходите в Търговския регистър (ТР) не нужно предоставяне на техни заверени копия, стига те да са обявени в своята цялост. Ако Възложителя констатира липса на информация в обявените в ТР отчети, то това не би било основание за отстраняване и от участника ще му бъде изискана допълнителна информация, съгласно изискванията за ЗОП.

Разяснения по документацията (3)
[ Дата на публикуване: 07 декември 2012 г., размер на файла: 104.79kB ]

Разяснения по документацията (4)
[ Дата на публикуване: 12 декември 2012 г., размер на файла: 43.69kB ]


Информация за приключен договор
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2015 г., 10:35:01, размер на файла: 153.17kB ]

Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договора
[ Дата на публикуване: 02 декември 2015 г., 09:48:30, размер на файла: 44.77kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0038

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен