Обявления по ЗОП с предмет:

Строителен надзор на обект „Изграждане на филиал на целодневна детска градина „Теменуга” и общностен център” в град Сливен

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 17 януари, 2013 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 24.01.2013 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в зала № 17 на Общинска администрация

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура: „Осъществяване на строителен надзор на обект „Изграждане на филиал на целодневна детска градина „Теменуга” и общностен център”, открита с Решение № РД 15-1839/ 28.11.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Информация за изпълнен договор
[ Дата на публикуване: 05 декември 2018 г., 16:37:45, размер на файла: 141.72kB ]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Поради констатирано несъответствие между Обявлението за обществена поръчка „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Изграждане на филиал на Целодневна детска градина „Теменуга” и общностен център” с уникален номер в Регистъра на АОП 00118-2012-0040 и „Указания към участниците”, Възложителят прави следното уточнение:

В Обявлението за обществена поръчка (раздел III.1.1) е публикувана стойност на гаранцията за участие 1000 (хиляда) лева.

В „Указания към участниците” е посочена стойност на гаранцията за участие 500 (петстотин) лева.

Обръщаме внимание на всички заинтересовани, че в случай на несъответствия между Обявлението за обществена поръчка и документацията, следва да се изпълняват указанията, публикувани в Обявление за обществена поръчка!


Документация за участие
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2012 г., размер на файла: 1.95MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията
[ Дата на публикуване: 21 декември 2012 г., размер на файла: 309.42kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0040

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен