Обявления по ЗОП с предмет:

Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 08 април 2013 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни, както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 12.04.2013 г. /петък/ от 15.00 часа в зала № 19 на Общинска администрация

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура: „Изпълнение на строително – монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: “Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”, открита с Решение № РД 15-2085/ 27.12.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Решение РД № 15-32/10.01.2013г. на Възложителя за промяна в Обявлението
[ Дата на публикуване: 10 януари 2013 г., размер на файла: 180.14kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 27 декември 2012 г., размер на файла: 12.90MB ]

Техническа документация
[ Дата на публикуване: 27 декември 2012 г., размер на файла: 336.32MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснение по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 08 януари 2013 г., размер на файла: 259.58kB ]

Разяснение по документацията (2) [ Дата на публикуване - 08 януари, 2013 година ]

Изх. № 4700-11/1/8.01.2013 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

РАЗЯСНЕНИЕ

Относно: Постъпило искане за разяснение с Вх. № 4700-11/04.01.2013 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2012-0042, съгласно чл. 29, ал.1 и ал.З от ЗОП.

Въпрос: В предоставените от Възложителя спецификации на тръбните материали за водопроводната мрежа в квартал "Комлука" и квартал "Център - Изток" има несъответствие между името на pdf файла и съдържанието му.

За квартал "Комлука":

4_1_Spesifik.kv.Komluka_sr_z.pdf - съдържанието е за висока зона

4_1_Spesifik.kv.Komluka_sr_z.pdf - съдържанието е за висока зона

За квартал "Център - Изток":

4_1_Spesifik.Tsentar_iztok_sr_z.pdf - съдържанието е за висока зона

4_1_Spesifik.Tsentar_iztok_sr_z.pdf - съдържанието е за висока зона

Отговор: Приложено публикуваме корегираните спецификации на тръбните материали за водопроводната мрежа в квартал "Комлука" и квартал "Център - Изток".

За квартал "Комлука":

4_1_Spesifik.kv.Komluka_sr_z.pdf 

4_2_Spesifik.kv.Komluka_sr_z.pdf 

За квартал "Център - Изток":

4_1_Spesifik.Tsentar_iztok_sr_z.pdf 

4_2_Spesifik.Tsentur_iztok_v_z.pdf 

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


Разяснение по документацията (3)
[ Дата на публикуване: 11 януари 2013 г., размер на файла: 3.83MB ]

Разяснение по документацията (4)
[ Дата на публикуване: 14 януари 2013 г., размер на файла: 823.44kB ]

Разяснение по документацията (5)
[ Дата на публикуване: 18 януари 2013 г., размер на файла: 1.24MB ]

Разяснение по документацията (6)
[ Дата на публикуване: 21 януари 2013 г., размер на файла: 6.01MB ]

Разяснение по документацията (7)
[ Дата на публикуване: 22 януари 2013 г., размер на файла: 1.20MB ]

Разяснение по документацията (8)
[ Дата на публикуване: 23 януари 2013 г., размер на файла: 4.09MB ]


Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 03 април 2018 г., 16:47:47, размер на файла: 143.54kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0042

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен