Обявления по ЗОП с предмет:

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен

Съобщение във връзка с оповестяване на ценови оферти [ Дата на публикуване - 23 юли 2013 година ]

Във връзка с влязло в сила Решение на Комисия за защита на конкуренцията № 692/12.06.2013 г. и открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен“ в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”, Община Сливен съобщава на участниците в процедурата, техните упълномощени представители, както и на представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, че:

на 26.07.2013 г. /петък/ от 14.30 часа в стая № 19 на Общинска администрация – Сливен

ще бъдат съобщени резултатите от оценяването на офертите по технически показатели и съобщени ценовите оферти по процедура с предмет: “Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен“ в рамките на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”, с уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0001, открита с Решение № РД 15-89 от 18.01.2013 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 08 април 2013 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни, както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 15.04.2013 г. /понеделник/ от 13.30 часа в зала № 19 на Общинска администрация

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” в рамките на проект: “Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”, открита с Решение № РД 15-89/ 18.01.2013 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 18 януари 2013 г., размер на файла: 2.97MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка, както и разясненията давани от Възложителя по открита процедура с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Сливен” с уникален номер на АОП: 00118-2012-0042.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснение по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2013 г., размер на файла: 1.44MB ]


Информация за изпълнен договор
[ Дата на публикуване: 23 март 2018 г., 16:24:57, размер на файла: 141.98kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0001

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен