Обявления по ЗОП с предмет:

Въоръжена и невъоръжена охрана и пропускателен режим за опазване на живота и здравето на пребиваващите лица в обектите и имуществото, собственост на Община Сливен. Охранително обследване, оборудване, мониторинг и абонаментно обслужване на обекти, охраняеми с технически средства - СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестяване, GPS и система за контрол. Охрана на мероприятия и транспортиране на ценни пратки, ВИП охрана на длъжностни лица при изпълнение на служебните им задължения.

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 29 март 2013 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 03.04.2013 г. от 10.00 часа в зала № 230 на Общинска администрация - Сливен

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура с предмет: „Въоръжена и невъоръжена охрана, пропускателен режим и физическа охрана с технически средства на обекти, общинска собственост”, открита с № РД 15-233/ 07.02.2013 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2013 г., размер на файла: 7.00MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2018 г., 16:14:03, размер на файла: 140.56kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0003

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен