Обявления по ЗОП с предмет:

Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в Община Сливен

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 09 декември 2013 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на участниците в процедурата, техните упълномощени представители, както и на представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, че:

на 12.12.2013 г. от 11.00 часа в стая № 19, в сградата на Община Сливен

ще бъдат отворени ценовите оферти по открита процедура с предмет: „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в Община Сливен”, с уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0004, открита с Решение № РД 15 - 270/13.02.2013 г.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 24 април 2013 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на участниците в процедурата, техните упълномощени представители, както и на представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, че:

на 29.04.2013 г. от 11.00 часа в стая № 19, в сградата на Община Сливен

ще бъдат отворени ценовите оферти по открита процедура с предмет: „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в Община Сливен”, с уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0004, открита с Решение № РД 15 - 270/13.02.2013 г.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Съобщение във връзка с удължаване на срока за подаване на оферти
[ Дата на публикуване: 25 март 2013 г., размер на файла: 79.17kB ]

Решение РД № 15-513/25.03.2013 г. на Възложителя за удължаване на срока за подаване на оферти
[ Дата на публикуване: 25 март 2013 г., размер на файла: 174.31kB ]

Решение РД № 15-511/22.03.2013 г. на Възложителя за удължаване на срока за подаване на оферти
[ Дата на публикуване: 22 март 2013 г., размер на файла: 174.33kB ]

Решение РД № 15-356/27.02.2013 г. на Възложителя за промяна в документацията
[ Дата на публикуване: 27 февраури 2013 г., размер на файла: 177.63kB ]


Документация за участие
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2013 г., размер на файла: 3.60MB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 08 март 2013 г., размер на файла: 323.69kB ]

Разяснения по документацията (2) и Приложение 1
[ Дата на публикуване: 11 март 2013 г., размер на файла: 90.51kB ]

Разяснения по документацията (3)
[ Дата на публикуване: 15 март 2013 г., размер на файла: 327.16kB ]

Разяснения по документацията (4)
[ Дата на публикуване: 22 март 2013 г., размер на файла: 136.34kB ]

Разяснения по документацията (5)
[ Дата на публикуване: 22 март 2013 г., размер на файла: 294.32kB ]

Разяснения по документацията (6)
[ Дата на публикуване: 22 март 2013 г., размер на файла: 319.02kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0004

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен