Обявления по ЗОП с предмет:

„Експлоатация и мониторинг на Депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен”

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 08 юли 2013 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на участниците в процедурата, техните упълномощени представители, както и на представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, че:

на 12.07.2013 г. от 13.30 часа в стая № 19, в сградата на Община Сливен

ще бъдат отворени ценовите оферти по открита процедура с предмет: „Експлоатация и мониторинг на Депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен”, с уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0006, открита с Решение № РД 15-237/22.02.2013 г.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2013 г., размер на файла: 7.05MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 15 март 2013 г., размер на файла: 31.19kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 25 март 2013 г., размер на файла: 135.77kB ]

Разяснения по документацията (3)
[ Дата на публикуване: 28 март 2013 г., размер на файла: 136.35kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0006

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен