Обявления по ЗОП с предмет:

Доставка на работно облекло за нуждите на Община Сливен и структурните й звена и по проекти, финансирани от ЕС

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор
[ Дата на публикуване: 14 август 2015 г., 11:58:42, размер на файла: 42.71kB ]

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 25 април 2013 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни, както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 29.04.2013 г. от 13.00 часа в зала № 230 на Общинска администрация – Сливен

ще се извърши отварянето на ценовите оферти по процедура с предмет: „Доставка на работно облекло за нуждите на служителите на Община Сливен и структурните й звена и по проекти, финансирани от ЕС”, открита с Решение № РД 15-369/ 01.03.2013 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 01 август 2013 г., размер на файла: 1.12MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 01 април 2013 г., размер на файла: 134.89kB ]

Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 04 май 2018 г., 15:50:48, размер на файла: 141.72kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0007

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен