Обявления по ЗОП с предмет:

Доставка на перилни, почистващи, хигиенни и дезинфекционни препарати и материали за нуждите на Община Сливен и структурните й звена

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 29 август 2013 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни, както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 02.09.2013 г. от 11.00 часа в зала № 230 на Общинска администрация

ще се проведе процедурата по отваряне на ценовите оферти по процедура: „Доставка на перилни, почистващи, хигиенни и дезинфекционни препарати и материали за нуждите на Община Сливен и структурните й звена”, открита с Решение № РД 15-618 от 09.04.2013 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 04 юни 2013 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 07.06.2013 г. от 11.00 часа в зала № 230 на Общинска администрация – Сливен

ще се извърши отварянето на ценовите оферти по процедура с предмет: „Доставка на перилни, почистващи, хигиенни и дезинфекционни препарати и материали за нуждите на Община Сливен и структурните й звена”, открита с Решение № РД 15-618 от 09.04.2013 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 10 април 2013 г., размер на файла: 894.56kB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка..


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 10 май 2013 г., размер на файла: 1.13MB ]


Информация за изпълнението на договора - по обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 14 май 2018 г., 11:12:25, размер на файла: 141.94kB ]

Информация за изпълнението на договора - по обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 14 май 2018 г., 11:12:28, размер на файла: 142.24kB ]

Информация за изпълнението на договора - по обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 14 май 2018 г., 11:12:30, размер на файла: 141.17kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0008

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен