Обявления по ЗОП с предмет:

Доставка на работно облекло за нуждите на проект BG051PO001-5.1.04-0134-C0001 „Помощник в дома” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

Решение РД № 15-1029/27.05.2013 г. на Възложителя за удължаване на срока за подаване на оферти
[ Дата на публикуване: 27 май 2013 г., размер на файла: 589.03kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 10 април 2013 г., размер на файла: 1.55MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0009

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен