Обявления по ЗОП с предмет:

„Доставка на оборудване и съоръжения”, в изпълнение на проект № BG161PO001/3.1-03/2010/028 „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/028, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти - 29.08.2013 г. [ Дата на публикуване - 23 август 2013 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни, както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 29.08.2013 г. от 16.30 часа в зала № 19 на Общинска администрация

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура: „Доставка на оборудване и съоръжения”, по проект „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, открита с Решение № РД 15 - 783 / 30.04.2013 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Решение РД № 15-1211 от 21.06.2013 г. на Възложителя за удължаване на срока за подаване на оферти
[ Дата на публикуване: 19 април 2019 г., 09:10:57, размер на файла: 787.01kB ]

Решение РД № 15-799 от 09.05.2013 г. на Възложителя за промяна
[ Дата на публикуване - 09 май 2013 година ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


Документация, достъпна за разглеждане, след Решение РД № 15-799 от 09.05.2013 г. на Възложителя за промяна[Последна промяна - 09 май 2013 г., размер на файла - 7.51 MB]

Забележка: Документацията за участие е на стойност 12 лв. и се закупува от деловодството на Община Сливен - на адрес: гр. Сливен - 8800, бул. „Цар Освободител” № 1, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа до 14.06.2013 г., както е посочено в раздел V.6 на Решението.

Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена:

  • по бюджетна сметка на Община Сливен:
    IBAN: BG56KORP92208438762544, BIC: KORPBGSF, в Банка ТБ „Корпоративна търговска банка” АД, код за плащане 447000, като в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката
    или
  • на касата в Община Сливен.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0011

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен