Обявления по ЗОП с предмет:

„Озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, гробищни терени; поддържане на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност; изграждане (включително проектиране и строителство) на нови детски, спортни площадки и архитектурни елементи; целогодишно поддържане на паркови елементи и елементи на новите и на съществуващи детски съоръжения, изграждане и поддръжка на поливни системи, питейни фонтанки и други, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи; внасяне на нова паркова мебел, поливни системи, питейни фонтанки и други на територията на Община Сливен”, по 2 обособени позиции

Решение РД № 15-1365 от 15.07.2013 г. на Възложителя за прекратяване на процедурата
[ Дата на публикуване - 15 юли 2013 г. ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 01 юли 2013 г., размер на файла: 1.59MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0014

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен