Обявления по ЗОП с предмет:

Изпълнение на промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултури в Община Сливен

[ Дата на публикуване - 22 октомври 2013 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите лица, както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 30.10.2013 г. от 15.00 часа в зала № 20 на Общинска администрация

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура: „Изпълнение на промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултури в Община Сливен”, по проект BG0713EFF-341-20294 „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Сливен”, финансиран по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", открита с Решение № 15-1341 от 11.07.2013 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 11 юли 2013 г., размер на файла: 1.67MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 12 август 2013 г., размер на файла: 308.71kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 14 август 2013 г., размер на файла: 127.63kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0016

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен