Обявления по ЗОП с предмет:

Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на детските градини, детските ясли, млечната кухня и социалните институции на бюджетна издръжка в Община Сливен

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти

[ Дата на публикуване - 02 октомври 2013 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни, както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 07.10.2013 г. от 11.00 часа в зала № 119 на Общинска администрация

ще се проведе процедурата по отваряне на ценовите оферти по процедура: „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на детските градини, детските ясли, млечната кухня и социалните институции на бюджетна издръжка в Община Сливен”, открита с Решение № РД 15-1502 от 31.07.2013 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 31 юли 2013 г., размер на файла: 841.06kB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 30 август 2013 г., размер на файла: 35.66kB ]


Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2015 г., 15:39:11 , размер на файла: 44.53kB ]

Информация за изпълнението на договора - по обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 14 май 2018 г., 11:16:57, размер на файла: 141.10kB ]

Информация за изпълнението на договора - по обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 14 май 2018 г., 11:17:00, размер на файла: 140.83kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0021

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен