Обявления по ЗОП с предмет:

Реконструкция на напорен водопровод от ПС „Ковачите”, Община Сливен

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти

[ Дата на публикуване - 24 януари 2013 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни, както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 27.01.2014 г. от 14.00 часа в зала № 18 на Общинска администрация

ще се проведе процедурата по отваряне на ценовите оферти по процедура: „Реконструкция на напорен водопровод от ПС „Ковачите”, Община Сливен”, открита с Решение № РД 15-1718 от 26.08.2013 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Съобщение до всички заинтересовани за участие в процедурата
[ Дата на публикуване: 25 септември 2013 г., размер на файла: 296.82kB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 26 август 2013 г., размер на файла: 4.34MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 29 август 2013  г., размер на файла: 1.04MB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 13 септември 2013 г. размер на файла: 19.91kB ]

Разяснения по документацията (3)
[ Дата на публикуване: 19 септември 2013 г., размер на файла: 56.10kB ]

Разяснения по документацията (4)
[ Дата на публикуване: 27 септември 2013 г., размер на файла: 63.46kB ]


Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2015 г., 16:21:38, размер на файла: 45.20kB ]

Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2018 г., 15:08:02, размер на файла: 140.51kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0025

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен