Обявления по ЗОП с предмет:

Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Сливен

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферт

[ Дата на публикуване - 08 ноември 2013 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на участниците в процедурата, техните упълномощени представители, както и на представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, че:

на 11.11.2013 г. от 13.00 часа в стая № 17 на Общинска администрация – Сливен

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура с предмет: „Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Сливен”, открита с Решение № РД 15 - 2077/09.10.2013 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Решение РД № 15-2179/23.10.2013г. на Възложителя за промяна
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2013 г., размер на файла: 584.31kB ]

Документация за участие след Решение РД № 15-2179/23.10.2013г. на Възложителя за промяна[Последна промяна - 23 октомври 2013 г., размер на файла - 1.32 MB]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

  • Разяснения по документацията (1) [ Дата на публикуване - 31 октомври 2013 г.]

Изх. № 4704-3187/1/ от 31.10.2013 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Р А З Я С Н Е Н И Я

Относно: Постъпило искане за разяснение с вх. № 4704 - 3187/30.10.2013 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2013-0028, съгласно чл. 29, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП

Въпрос № 1 – В документацията за участие качена на сайта на Община Сливен (http://www.sliven.bg) в Указания за подготовка на офертата, раздел ІІІ. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата, т. 1. Подготовка на офертата. Общи положения е записано „Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в процедурата”, а в Обявлението за обществената поръчка е отбелязано: „Срок за получаване на документацията за участие 31.10.2013 г. Час 16:00. Платими документи НЕ”. Моля да дадете разяснение по така изложените записи.

Отговор на въпрос № 1 – В Указания за подготовка на офертата, раздел ІІІ. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата, т. 1. Подготовка на офертата. Общи положения е допусната техническа грешка.

В документацията за участие, раздел VІ. Документация за участие. Разяснения по документацията за участие, т. 2.Място и срок за получаване на документацията за участие е записано: „Документацията за участие е безплатна, публикувана е на интернет адреса на Възложителя: www.sliven.bg – Профил на купувача и ще бъде достъпна до датата и часа посочени в Раздел ІV.3.3 от Обявлението за поръчка.”.

Въпрос № 2 - B предвид на това, че Възложителя не е поставил изискване за отговорника за контрола по качеството, ще се приеме ли техническия ръководител да съвместява и отговаря за контрола на качеството при изпълнението на обществената поръчка: „Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Сливен”.

Отговор на въпрос № 2 – Да, техническият ръководител може да съвместява и отговаря за контрола на качеството при изпълнението на обществената поръчка, но следва да се представят документи за професионалната му квалификация във връзка с контрола по качеството.

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


  • Разяснения по документацията (2) [ Дата на публикуване - 01 ноември 2013 г.]

Изх. № 4704-3209/1/ от 01.11.2013 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Р А З Я С Н Е Н И Я

Относно: Постъпило искане за разяснение с вх. № 4704 - 3209/31.10.2013 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2013-0028, съгласно чл. 29, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП

Въпрос № 1 – Моля, да потвърдите за позиции 57, 58 и 59 от Ценовото предложение – Образец № 13, дименсиите на единичните цени за превоз на материали, съответно поз. 57 – т./км., поз. 58 – м3/км. и поз. 59 – бр./км. ли се има в предвид.

Отговор на въпрос № 1 – Да. Дименсиите на единичните цени за превоз на материали, са както следва: позиция 57 – т./км., позиция 58 – м3/км. и позиция 59 – бр./км.

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2018 г., 15:12:15, размер на файла: 140.51kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0028

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен