Обявления по ЗОП с предмет:

Доставка на оборудване и обзавеждане за кухните в детските градини, детски ясли, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги, на територията на Община Сливен

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти

[ Дата на публикуване - 20 декември 2013 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на участниците в процедурата, техните упълномощени представители, както и на представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, че:

на 27.12.2013 г. от 11.00 часа в зала № 230 на Общинска администрация – Сливен

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за кухните в детските градини, детски ясли, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги, на територията на Община Сливен”, открита с Решение № РД 15-2221/01.11.2013 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Решение РД № 15-2448/18.11.2013 г. на Възложителя за прекратяване на обособени позиции
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2013 г., размер на файла: 5.79MB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 01 ноември 2013 г., размер на файла: 716.80kB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 11 ноември 2013 г., размер на файла: 41.09kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0029

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен