Обявления по ЗОП с предмет:

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по строителни и монтажни работи по проект: BG161PO001/1.4-09/2012/001 "Зелени, достъпни и активни пешеходни зони", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013 г.

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти

[ Дата на публикуване - 28 февруари 2014 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 05.03.2014 г. от 09.00 часа в зала № 19 на Общинска администрация

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура: „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по строителни и монтажни работи по проект: BG161PO001/1.4-09/2012/001 "Зелени, достъпни и активни пешеходни зони", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013 г.”, открита с Решение № РД 15-2450/19.11.2013 на Kмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 18 април 2019 г., 15:53:45, размер на файла: 238.74MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

  • Разяснения по документацията (1) [ Дата на публикуване: 05 декември 2013 г., размер на файла: 58.36kB ]
  • Разяснения по документацията (2) [ Дата на публикуване - 21 декември 2013 г. ]

Изх. № 4704-3840/1/ /21.12.2013 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Р А З Я С Н Е Н И Е

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснение с Вх. № 4704-3840/19.12.2013 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в АОП 00118-2013-0038, съгласно чл. 29, ал.1 и ал.3 от ЗОП

ВЪПРОС 1: Във връзка с участието ни в горепосочената обществена поръчка, моля да дадете разяснение относно задължителния минимален състав на екипа за изпълнение на поръчката и инженерно-техническия състав, определен за надзор на строителството за изпълнение на поръчката. Допустимо ли е един и същи специалист да изпълнява дейности по повече от една позиция? Имам предвид допустимо ли е лицата, включени в задължителния минимален състав на екипа, а именно: „Ръководител екип”, „Отговорник по контрола на качеството и безопасни условия на труд”, „Отговорник по опазване на околната среда” да бъдат включени и в инженерно-техническия състав, определен за надзор на строителството, като се има предвид тяхната специфична инженерна квалификация?

ОТГОВОР 1: Да, допустимо е лицата, включени в задължителния минимален състав на екипа, а именно: „Ръководител екип”, „Отговорник по контрола на качеството и безопасни условия на труд”, „Отговорник по опазване на околната среда” да бъдат включени и в инженерно-техническия състав, определен за надзор на строителството.

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


Информация за приключен договор
[ Дата на публикуване: 17 декември 2015 г., 16:38:09, размер на файла: 128.12kB ]

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора
[ Дата на публикуване: 22 декември 2015 г., 15:34:13, размер на файла: 35.85kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 22 декември 2015 г., 15:43:17, размер на файла: 38.41kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0038

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен