Обявления по ЗОП с предмет:

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект BG161PO001/1.1-12/2011/026 „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен”, с две обособени позиции: „Мебели”; „Оборудване – бяла и черна техника”

[ Дата на публикуване - 14 февруари 2014 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на участниците в процедурата, техните упълномощени представители, както и на представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, че:

на 19.02.2014 г. от 10.00 часа в стая № 19 на Общинска администрация - Сливен

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура: „Доставка на обзавеждане и оборудване по проект BG161PO001/1.1-12/2011/026 „Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен”, с две обособени позиции: „Мебели” и „Оборудване – бяла и черна техника”, открита с Решение № РД 15-2484/22.11.2013 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 22 ноември 2013 г., размер на файла: 6.29MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

  • Разяснения по документацията (1) [ Дата на публикуване - 28 ноември 2013 г.]

Изх. № 4704-3537/2/ от 28.11.2013 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Р А З Я С Н Е Н И Я

Относно: Постъпило искане за разяснение с вх. № 4704 - 3537/26.11.2013 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2013-0039, съгласно чл. 29, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП

1. Въпрос № 1 – По обособена позиция 2 «Оборудване – бяла и черна техника» и по конкретно позиция 5 и позиция 7 са зададени следните технически параметри:

Позиция Вид на актива (доставката) Технически параметри, характеристики на доставката
Поз. 5 фурна 90х60х60 см енериен клас А, за вграждане в кухненски шкаф
Поз. 7 съдомиялна машина, 65х60х60  

1. Фурната професионална ли е? Размерите 90х60х60 са нестандартни за обикновени фурни за вграждане. Ширината или височината е 90 см.?

Отговор на въпрос № 1 – Фурната не е професионална. Уредите трябва да са със стандартни размери. Всеки участник следва да направи предложение за уреди с най-близките стандартни размери до тези посочени в т. 2.2. Обособена позиция 2 «Оборудване – бяла и черна техника», т. 2 «Описание предмета на поръчката. Изисквания към материалите и оборудването», от документацията за участие.

2. Въпрос № 2 – Съдомиялната машина свободностояща ли е или е за вграден монтаж? Размерите 65х60х60 надхвърлят размерите на малките свободностоящи съдомиялни.

Отговор на въпрос № 2 – Съдомиялната машина е свободностояща. Уредите трябва да са със стандартни размери. Всеки участник следва да направи предложение за уреди с най-близките стандартни размери до тези посочени в т. 2.2. Обособена позиция 2 «Оборудване – бяла и черна техника», т. 2 «Описание предмета на поръчката. Изисквания към материалите и оборудването», от документацията за участие.

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


  • Разяснения по документацията (2) [ Дата на публикуване - 29 ноември 2013 г.]

Изх. № 4704-3537(3) от 29.11.2013 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Р А З Я С Н Е Н И Я

Относно: Постъпило искане за разяснение с вх. № 4704-3537(1)/26.11.2013 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2013-0039, съгласно чл. 29, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП

Въпрос № 1 – Необходимо ни е уточнение по обособена позиция 1 „Мебели” и по конкретно позиции 5, 13, 14 и позиция 20. Зададени са следните технически параметри:

Позиция Вид на актива (доставката) Технически параметри, характеристики на доставката
Поз. 5 Шкаф стенен, вграден за телевизор и библиотека, 390x210x35 (голяма дневна приземен етаж) Ламинирани ПДЧ - светъл цвят
Поз. 13 Мебели кухня: кухненски шкафове, 400x210x60 Ламинирани ПДЧ - светъл цвят
Поз. 14 Мебели кухня: кухненски шкафове, 395x85x60 Ламинирани ПДЧ - светъл цвят
Поз. 20 Детски работни столове Да бъдат подбрани в зависимост от възрастта на децата

По поз. 5: Какво да разбираме под шкаф стенен, вграден?

Отговор на въпрос № 1 – Шкафът се вгражда в ниша. Може да бъде цял корпусен мебел или комбинация от висок и нисък шкаф и конзолно закрепени в стената етажерки.

Въпрос № 2 – По поз. 13 и 14: Долен или горен кухненски ред са описаните шкафове?

Отговор на въпрос № 2 – Позиция 13 представлява висок кухненски мебел с открити рафтове и долна част закрити рафтове с вратички - кухненски бюфет. Посочените размери са общите габарити на шкафа.

Позиция 14 е работен кухненски плот с долен ред шкафове. Посочените размери са общите габарити на шкафа.

Въпрос № 3 – По поз. 20: С повдигащ механизъм ли са детските столове?

Отговор на въпрос № 3 – Столовете са с повдигащ механизъм, на колелца.

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0039

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен