Обявления по ЗОП с предмет:

Информация и публичност по проект: BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

[ Дата на публикуване - 05 февруари 2014 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 10.02.2014 г. от 10.00 часа в зала № 19 на Общинска администрация

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура: „Информация и публичност по проект: BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”, открита с Решение № РД 15-2529/28.11.2013 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2013 г., размер на файла: 8.01MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

  • Разяснения по документацията (1) [ Дата на публикуване - 03 декември 2013 г.]

Изх. № 4700-495 /3.12.2013 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Р А З Я С Н Е Н И Е

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснение с Вх. № 94 ЕП-324/2.12.2013 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в АОП 00118-2013-0041, съгласно чл. 29, ал.1 и ал.3 от ЗОП

ВЪПРОС 1: По Точка 1 – Изработка и поставяне на билбордове – В техническото задание не е посочен размера на билборда, има ли конкретни технически изисквания за размер и вид на борда или е по преценка на Изпълнителя?

ОТГОВОР 1: Билбордовете следва да отговарят на следните технически изисквания: шир. 2.50 х вис. 1.20, 2. метални рамки: профилна шевна тръба 20/40 mm за външните рамки и 20/20 mm за вътрешни спънки; изпълнение: заваръчни шевове, покритие грунд и сребърен феролит; Пано: винилово платно, опънато на рамките посредством крепежи, метални тръби.

ВЪПРОС 2: По Точка 3 – Подготовка и отпечатване на информационни брошури за проекта – в техническото задание е посочен размерът на рекламния материал, а има ли предвидено сгъване на брошурата или е по преценка на Изпълнителя?

ОТГОВОР 2: Сгъването на брошурите е по преценка на Изпълнителя. Изготвянето на всеки информационен материал става след одобрение от Възложителя.

ВЪПРОС 3: По точка 4 – Изработване на пакет информационни материали – в техническото задание са посочени: Папка, химикал, бележник и други – моля конкретизирайте всички елементи на комплектите и какво влиза в описанието „други”.

ОТГОВОР 3: Папката трябва да бъде във формат А3 в сгънат вид, сгъната на 3 гънки, пълноцветен печат – 4х4, двустранно хромов мат – 175 гр. Върху нея ясно трябва да бъде визуализирано логото на ЕФРР, ОПРР, името на проекта, името на оперативната програма, изречението “Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България”, флагът на ЕС и интернет сайта на ОПРР - www.bgregio.eu .

Химикалът трябва да бъде син, с ясно изписани наименованието на проекта и номера на договора за БФП, които да заемат не по-малко от 20% от повърхността на химикала.

Тефтерът следва да е формат А5, с дебели корици, без дати.

Посочените в т. 4 пакети информационни материали ще съдържат освен посочените по-горе папка, химикал и бележник още: екземпляр от информационните брошури; 5 листа за писане с графичните знаци на ОПРР и текста „Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента Община Сливен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“; отпечатана използваната по време на пресконференцията презентация (презентацията ще бъде предоставена от Възложителя на Изпълнителя под формата на ppt файл).

ВЪПРОС 4: По точка 5 – Изработване на 2 бр. банери на проекта – моля уточнете кой от посочените размери е основа и кой от размерите е височина.

ОТГОВОР 4: Ширина на банера - 1,50 м, височина на банера - 3,00 м.

ВЪПРОС 5: По точка 6 – Организиране и провеждане на информационни събития – моля, уточнете 2-рата и финална конференция – откриване на ремонтиран участък – Какви са техническите изисквания: събитието пресконференция ли е предвидено да бъде или официално събитие тип „откриване” на обекта?

ОТГОВОР 5: Визираното във въпроса събитие включва официално откриване след приключването на работа по последния от подобектите, което ще бъде последвано от пресконференция, на която трябва да се осигури присъствието на не по-малко от четирима представители на четири различни медии.

С уважение,
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


  • Разяснения по документацията (2) [ Дата на публикуване - 10 декември 2013 г.]

Изх. № 4704-3658/1/ /10.12.2013 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Р А З Я С Н Е Н И Е

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснение с Вх. № 4704-3658/6.12.2013 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в АОП 00118-2013-0041, съгласно чл. 29, ал.1 и ал.3 от ЗОП

ВЪПРОС 1: По т. 4. Изработване на пакет информационни материали от Техническото задание:

Моля да уточните необходимия брой страници на тефтера и цветността на печата върху корицата и тялото?

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 1: Тефтера трябва да бъде не по-малко от 100 листа. Корица – пълноцветен печат; тяло – двуцветен печат.

ВЪПРОС 2: По т.6. Организиране и провеждане на информационни събития от Техническото задание:

Моля да уточните продължителността на конференциите, капацитета на конферентната зала, която трябва да бъде осигурена и необходим ли е кетъринг?

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 2: Продължителността на конференциите следва да бъде не по-малко от 1 /един/ час. Конферентната зала се осигурява от Община Сливен. За всяка пресконференция трябва да бъде осигурен кетъринг, включващ: минерална вода за 70 човека; кафе и чай за 70 човека; дребни сладки и соленки за 70 човека.

ВЪПРОС 3: По т.6. Организиране и провеждане на информационни събития от Техническото задание:

Моля да уточните какво включва предвиденото официално откриване на обекта?

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 3: Официалното откриване на обекта включва представяне на постигнатите резултати от реализацията на проекта пред местната общност с участието на регионални и местни медии.

ВЪПРОС 4: По т.7. Публикации в местни издания от Техническото задание:

Моля да уточните размера и цветността на публикациите.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 4: С оглед на факта, че публикациите могат да бъдат както в печатни, така и в интернет базирани издания, няма изискване за размер на публикациите. Съдържанието на публикациите трябва да бъде предварително съгласувано с Възложителя. Цветност на публикациите – пълноцветни.

ВЪПРОС 5: По т.7. Публикации в местни издания от Техническото задание:

Моля да уточните дали има изисквания за броя медии, в които да се публикуват 6-те публикации.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 5: Няма изискване за броя медии, в които да се публикуват 6-те публикации.

ВЪПРОС 6: В раздел ІІІ. Указания към методиката за оценяване на офертите от Указания към участниците:

Моля да уточните какво се има предвид с първия технически показател за оценка: „Максимален брой алтернативни креативни предложения за продукт” – П1. Участникът трябва да предложи максимален брой творчески варианти на продуктите, за основните и допълнителния строителни обекти, които ще бъдат изготвяни в съответствие с техническото задание. Предложеният максимален брой се отнася за всеки един от продуктите, които следва да бъдат изработвани.”

- Необходимо ли е към изготвената оферта да се предложат проекти с примерна визуализация на продуктите?

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 6: Участникът предлага в образеца на техническо предложение /приложение 14/ максимален брой алтернативни креативни предложения за всеки продукт /в цифри/, които ще изготви, ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка. Не е необходимо да се прилагат проекти с примерни визуализации на продуктите към изготвената оферта.

С уважение,
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

/Румен Андонов,
съгласно Заповед № РД15-2603/09.12.2013 г./


  • Разяснения по документацията (3) [ Дата на публикуване - 13 декември 2013 г.]

Изх. № 4702-979/1/13.12.2013 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Р А З Я С Н Е Н И Е

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснение с Вх. № 4702-979/12.12.2013 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в АОП 00118-2013-0041, съгласно чл. 29, ал.1 и ал.3 от ЗОП.

ВЪПРОС 1: Относно Техническо задание по договор BG161PO001/1.4-09/2012/001.

Моля, уточнете необходимо ли е представянето на визии за печатните информационни материали, предвид посочените в критерия за оценка максимален брой алтернативни креативни предложения за продукт.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 1: Не е необходимо да се прилагат проекти с примерни визуализации на продуктите, в това число и за печатните информационни материали, към изготвената оферта. Избраният изпълнител предлага примерни визуализации за печатните информационни материали и ги предлага за одобрение от Възложителя на етап изпълнение на договора на обществената поръчка.

ВЪПРОС 2: Относно: Изработване на пакет информационни материали – Изпълнителят трябва да изработи 790 броя комплекта (папка, химикал, бележник и др.). Материалите ще бъдат подходящо визуализирани. Моля, уточнете какво се има в предвид с „и др.”

ОТГОВОР НА ВЪПРОС 2: Виж разяснения № 4700-495 от 3.12.2013 г. /Отговор 3/.

С уважение,
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


Информация за приключен договор
[ Дата на публикуване: 08 декември 2015 г., 16:15:17, размер на файла: 127.53kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 10 декември 2015 г., 15:03:40, размер на файла: 29.17kB ]

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора
[ Дата на публикуване: 22 декември 2015 г., 15:24:00, размер на файла: 35.19kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0041

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен